اقرارنامه

/~eqrArnAme/

برابر پارسی: خُستونامه

معنی انگلیسی:
affidavit

لغت نامه دهخدا

اقرارنامه. [ اِ م َ / م ِ ] ( اِ مرکب ) عهدنامه. ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). || قرارنامه. || تمسک. ( ناظم الاطباء ). || نوشته ای که کسی نویسد و بموجب آن چیزی را بر عهده خود اثبات کند. رجوع به اقرار و ترکیبات آن شود.

فرهنگ فارسی

( اسم ) ورقه ای که در آن اعترافات شخصی را نویسنده و بامضای او رسانند اعتراف نامه .

فرهنگ معین

( ~. مِ ) [ ع - فا. ] (اِمر. ) ورقه ای که در آن اعترافات شخصی را نویسند و به امضای او رسانند، اعتراف نامه .

فرهنگ عمید

نامه ای که با نوشتن یا امضای آن کسی به کاری که کرده اقرار کند.

پیشنهاد کاربران

بپرس