افرودیزیاک

پیشنهاد کاربران

هو
داروهایی که خاصیت مبهی دارند. یعنی افزاینده قوه باه میباشند.
لغت مذکور برگرفته از نام آفرودیت به معنی الهه زیبایی در روم باستان هست که معادل یونانی ان ونوس و معادل فارسی ان ناهید یا زهره میباشد.

بپرس