برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتقاد

/'e'teqAd/

مترادف اعتقاد: ایقان، ایمان، باور، عقیده، گروش، وثوق، یقین

برابر پارسی: باور، پای بندی، گرایش

معنی اعتقاد در لغت نامه دهخدا

اعتقاد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) در دل گرفتن و قرار دادن در دل. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (آنندراج ). در دل گرفتن. (غیاث اللغات ). || گرویدن. || یقین کردن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تصدیق کردن و عقد قلب و دل بر چیزی بستن و بدان ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). دل بر چیزی نهادن. (تاریخ بیهقی ). || سخت و محکم شدن چیزی. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). سخت شدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی ). سخت درشت گردیدن. (منتهی الارب ). سخت درست گردیدن. (ناظم الاطباء). سخت و صلب گردیدن. و منه : «اعتقد النوی ؛ اذا صلب ». (از اقرب الموارد). || ذخیره ساختن. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). گرد کردن و فراهم آوردن مال. (از اقرب الموارد). || کسب کردن زمین و آب و مال و جز آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کسب کردن ضیعه. (از اقرب الموارد). ضیعتی ساختن. (تاج المصادر بیهقی ). تقول : «اعتقد عقدة؛ اذا اشتری ضیعة». (از اقرب الموارد). || ثابت شدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). راست و ثابت شدن برادری. (از اقرب الموارد). یقال : «اعتقد الاخاء بینهما؛ ای ثبت ». (منتهی الارب ). || گلوبند درست کردن از در و صدف و جز آن از آنچه برشته کشند. || گره خوردن. نقیض حل شدن. (از اقرب الموارد). || در اصطلاح جزم و یقین ذهن برامری باشد. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اعتقاد را دو معنی است : یکی مشهور و آن تصدیق جزمی ذهن است که تشکیک پذیر باشد. و معنی دوم غیرمشهور و آن تصدیق جازم یا راجح ذهن است که بدین معنی عام است و علم را که تصدیقی است جازم و تشکیک ناپذیر و اعتقاد را (بمعنی ) مشهور و ظن را که طرف راجح باشد شامل میگردد. این بیان را تفتازانی در مبحث صدق (و کذب ) خبر آورده است. بنابراین اعتقاد بمعنای مشهور مقابل علم و بمعنای غیرمشهور شامل علم و ظن هر دو می باشد چنانکه محقق مذکور در حاشیه ٔ خود بر کتاب عضدی در مبحث علم بدان تصریح کرده است. در شرح تجرید گفته است : اعتقاد بطور مطلق بر تصدیق اطلاق میشود، خواه تصدیق جازم باشد یا غیرجازم ، مطابق با واقع باشد یا غیرمطابق ، ثابت باشدیا غیرثابت و این قول متداول و مشهور است. گاه باشدکه اعتقاد را بمعنی یکی از دو نوع علم که یقین است بکار برند. و این قول با آنچه در مطول آمده که اعتقاد ...

معنی اعتقاد به فارسی

اعتقاد
عقیده داشتن، گرویدن، یقین کردن، باورکردن
۱ - ( مصدر ) باور داشتن عقیده داشتن ۲ - گرویدن بیک دین ایمان . ۳ - ( اسم ) گروش . ۴ - ( اسم ) عقیده . جمع : اعتقادات .
تیمار داشتن یا با کسی از سر نو پیمان نمودن .
زیاده شدن ایمان و عقیده راسخ و مستحکمتر شدن عقیده و ایمان .
ایمان و عقیده پیدا کردن . ایمان آوردن .
باور کردن . ایمان آوردن
تصدیق که مقارن حکیم بامتناع نقیض آن بود .
باور داشتن . ایمان داشتن
تصدیقی که مقارن با حکم بامتناع نقیض آن تصدیق نبود . تصدیقی که امکان نقیض آن باشد .
از دور ارادت رسانیدن
آنکه اعتقادش بداست بد اندیشه .
( صفت ) آنکه اعتقادی درست دارد کسی که عقیده ای راست دارد .
که اعتقادی درست دارد که عقیدتی راست دارد
دارنده اعتقاد نیکو با اعتقاد خوب
( صفت ) آنکه اعتقادش راست و درست باشد پاک اعتقاد .
پاکدل
خوش نیت . خوش عقیدت
...

معنی اعتقاد در فرهنگ معین

اعتقاد
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) باور داشتن . ۲ - گرویدن به یک دین . ۳ - (اِمص .) باور، گروش .

معنی اعتقاد در فرهنگ فارسی عمید

اعتقاد
۱. چیزی را باور داشتن، به درستی چیزی ایمان داشتن.
۲. (اسم) عقیده، رٲی، نظر.
۳. عقیده و ایمان به حق بودن دین اسلام.
کسی که عقیده ای راست و درست دارد.

اعتقاد در دانشنامه اسلامی

اعتقاد
اعتقاد به معنی باور قلبی داشتن است. از این عنوان به مناسبت در باب های طهارت و زکات و نیز در اصول فقه سخن رفته است.
اعتقاد داشتن به آنچه باور آن بر مکلف واجب گردیده، مانند توحید، نبوت و امامت واجب است. از این رو، تحصیل علم به آن به عنوان مقدّمه برای حصول اعتقاد، واجب خواهد بود. لیکن اعتقاد تفصیلی به همه ابعاد و دقایق معارف بر همه واجب نیست، مگر اینکه علم به آنها حاصل شود.برخی گفته اند: بر کسی که قدرت تحصیل آنها را دارد واجب است.
نقش اعتقاد در اسلام، ایمان و کفر
اعتقاد به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله، موجب اسلام و اعتقاد به غیر خدا یا شریک قائل شدن برای خداوند، موجب کفر است .همچنین اعتقاد به امامت امامان معصوم علیهم السّلام موجب ایمان و اعتقاد به خدا بودن آنان موجب غلو و کفر است.اثبات اسلام، ایمان و غلوّ، منوط به اظهار چنین عقایدی است.
تاثیر اعتقاد در عمل
اعتقاد یا صحیح است یا فاسد، و عمل یا مطابق اعتقاد، انجام می گیرد و یا مخالف آن.در صور یاد شده، متناسب با احکام مختلف و شرایط گوناگون، آثار وضعی از قبیل صحت، بطلان، اجزاء و عدم اجزاء، مترتّب می شود.
← تاثیر اعتقاد به ضرر آب در تیمم
...
اعتقاد به معنی باور قلبی داشتن است. از این عنوان به مناسبت در باب های طهارت و زکات و نیز در اصول فقه سخن رفته است.
اعتقاد داشتن به آنچه باور آن بر مکلف واجب گردیده، مانند توحید، نبوت و امامت واجب است. از این رو، تحصیل علم به آن به عنوان مقدّمه برای حصول اعتقاد، واجب خواهد بود.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۶۹۵۷۰.    
اعتقاد به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله، موجب اسلام و اعتقاد به غیر خدا یا شریک قائل شدن برای خداوند، موجب کفر است .همچنین اعتقاد به امامت امامان معصوم علیهم السّلام موجب ایمان
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۵۸-۵۹.    
اعتقاد یا صحیح است یا فاسد، و عمل یا مطابق اعتقاد، انجام می گیرد و یا مخالف آن.در صور یاد شده، متناسب با احکام مختلف و شرایط گو ...


اعتقاد در دانشنامه ویکی پدیا

اعتقاد
اعتقاد به اشکال متعددی به کار می رود:
اعتقاد از نظر فلسفی نگرش و حالتی است که انسان نسبت به گزاره ها دارد.
باور مذهبی یا ایمان دسته ای از اعتقادات هستند که توسط یک دین ارائه می شوند.
اعتقادنامه نیقیه در مسیحیت اعتقادنامه ای است که باید همه کلیساها آن را قبول کنند و هر کلیسایی که آن را رد کند، کلیسا نبوده و جزو بدعت کاران به شمار می آید.
اعتقادات (کتاب) اثر شیخ صدوق که در آن نگارنده اعتقادات شیعیان را با استناد به قرآن و حدیث بیان کرده است.
اعتقاد (ترانه دیما بیلان) ترانه برنده مسابقه یوروویژن ۲۰۰۸ از خواننده روسی دیما بیلان است.
اعتقاد به اشکال متعددی به کار می رود:
اعتقاد از نظر فلسفی نگرش و حالتی است که انسان نسبت به گزاره ها دارد.
باور مذهبی یا ایمان دسته ای از اعتقادات هستند که توسط یک دین ارائه می شوند.
اعتقادنامه نیقیه در مسیحیت اعتقادنامه ای است که باید همه کلیساها آن را قبول کنند و هر کلیسایی که آن را رد کند، کلیسا نبوده و جزو بدعت کاران به شمار می آید.
اعتقادات (کتاب) اثر شیخ صدوق که در آن نگارنده اعتقادات شیعیان را با استناد به قرآن و حدیث بیان کرده است.
اعتقاد (ترانه دیما بیلان) ترانه برنده مسابقه یوروویژن ۲۰۰۸ از خواننده روسی دیما بیلان است.
"اعتقاد"(به انگلیسی: Believe)ترانه برنده مسابقه یوروویژن ۲۰۰۸ از خواننده روسی دیما بیلان است.
ویکی پدیای انگلیسی-بازدید در ۲۲ مه ۲۰۱۰
زرتشتیان به خود آسمانی یا (فره وشی ها) معتقدند و برآنند که هر فرد دارای خود آسمانی خاصی است که عنصر موجودیت اوست و روح جاودانی هر موجود زنده می باشد. خود آسمانی قبل از حیات هر فرد موجود بوده و بعد از وفات او نیز وجود خواهد داش ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اعتقاد در دانشنامه آزاد پارسی

اِعتِقاد
در لغت به معنی باورداشتن. و در اصطلاح کلام در معانی مختلف به کار می رود؛ در معنای مشهور، شامل دو تفسیر است: الف. حکم جازم قابل تشکیک، که دربرابر علم و یقین قرار دارد، زیرا یقین و علم غیرقابل تشکیک اند. علم، حکم جازم است و یقین، اعتقاد جازمِ ثابتِ مطابق واقع؛ ب. مطلق تصدیق، اعم از تصدیق جازم مطابق با واقع. مطلق تصدیق، علم بدیهی و اکتسابی، ظنّ و وهم، اعتقاد تقلیدی و جهل مرکب را دربرمی گیرد. تهانوی اعتقاد در معنی «تصدیق یقینی» را گونۀ سوم اعتقاد دانسته است. حاصل آن که اعتقاد به معنای گرایش قلبی (شهودی ـ عاطفی) یا عقلی به امری است که ممکن است واقعیت یا حقیقت داشته یا نداشته باشد. عرفاً اعتقاد را با ایمان مترادف می گیرند. نیز← ایمان

اعتقاد در جدول کلمات

اعتقاد
ایمان
اعتقاد | یقین
باور
اعتقاد به رستاخیز
معاد
اعتقاد به عالم ارواح
انیمیسم
اعتقاد و باور
یقین

معنی اعتقاد به انگلیسی

opinion (اسم)
نظر ، گمان ، اندیشه ، رای ، اعتقاد ، عقیده ، فکر ، نظریه ، پندار
confidence (اسم)
اطمینان ، اعتماد ، خود رایی ، خود سری ، اعتقاد ، صمیمیت ، رازگویی
trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
faith (اسم)
پیمان ، اعتماد ، دین ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان ، کیش ، مذهب
belief (اسم)
اعتماد ، گمان ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان
credence (اسم)
اعتماد ، اعتقاد ، باور

معنی کلمه اعتقاد به عربی

اعتقاد
اعتقاد , ايمان , ثقة
ايمان بالله
تقليدية
حکم مطلق
ائتمان

اعتقاد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عموبابک
باور
رویا
ایقان،ایمان،باور،عقیده،گروش،وثوق،یقین
علی نوروزپور
باور ایمان
میرحسین سیاوشی خیابانی
باورداشت( ایمان ،‌اعتقاد )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعتقاد چیست   • تفاوت ایمان و اعتقاد   • تعریف اعتقاد   • اعتقاد به انگلیسی   • باورها و اعتقادات   • باور چیست   • تفاوت باور و اعتقاد   • تعریف باور   • معنی اعتقاد   • مفهوم اعتقاد   • معرفی اعتقاد   • اعتقاد یعنی چی   • اعتقاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتقاد

کلمه : اعتقاد
اشتباه تایپی : hujrhn
آوا : 'e'teqAd
نقش : اسم
عکس اعتقاد : در گوگل

آیا معنی اعتقاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )