اعتبار و درستی سنجی

فرهنگستان زبان و ادب

{verification & validation, V&V} [رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ دو مرحله اعتبارسنجی و درستی سنجی نرم افزار

پیشنهاد کاربران

بپرس