اطلاعات عمومی

پیشنهاد کاربران

اطلاعات عمومی
درست ترین و بهترین ترجمه براش میشه General Knowledge
مجموعه اطلاعاتی که یک فرد در طول زندگی و در طول سالیان بلند به دست آورده است موضوعات مختلفی را شامل می شود و نه فقط یک موضوع خاص مثل اطلاعات سیاسی اجتماعی فرهنگی زبانی علمی و سایر موضوعات که اختصاصاً فقط در یک کتاب یافت نمی شوند
...
[مشاهده متن کامل]

🟦 GENERAL KNOWLEDGE 🟦
General knowledge is information that has been accumulated over time through various mediums. It excludes specialized learning that can only be obtained with extensive training and information confined to a single medium. General knowledge is an essential component of crystallized intelligence. It is strongly associated with general intelligence and with openness to experience.
اطلاعات عمومی در روان شناسی تفاوت های فردی با عنوان �دانش دارای ارزش فرهنگی تبادل شده میان رسانه های غیر تخصصی� تعریف شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را در بر می گیرد. این تعریف یادگیری بسیار تخصصی که تنها می توان آن را با آموزش گسترده و اطلاعات محدود به یک رسانه به دست آورد را در بر نمی گیرد. اطلاعات عمومی بخش مهمی از هوش متبلور است و ارتباط زیادی با هوش عمومی و با بازبودن به تجربه دارد.
General Information هم ظاهرا با Public information یکیه
🟦 PUBLIC INFORMATION 🟦 بهش public records هم میگن
این میشه اطلاعات جمعی. اطلاعاتی که دولت از مردم داره یا سازمان ها دارن
مثل نرخ و اطلاعات تولد و مرگ افراد. بودجه ها و . . .
?? What is the meaning of public information
The term 'public information' means any information, regardless of form or format, that an agency discloses, disseminates, or makes available to the public
?? What is an example of public information
Some common types of public records include birth records, death records, licensing records, court records, budgets, reports, statistical data, meeting minutes, and voting records. . . . It will also address records that may be exempt from disclosure
🟦 PUBLIC KNOWLEDGE 🟦
1. knowledge that is available to anyone
2. The distinction between puplic knowledge and common knowledge
3. Public Knowledge is a non - profit Washington, D. C. - based public interest group that is involved in intellectual property law, competition, and choice in the digital marketplace, and an open standards/end - to - end internet.
🟦 GENERAL INTELLIGENCE 🟦
هوش عمومی ( همچنین توانایی کلی ذهنی ) یک ساختار توسعه یافته در بررسی روانسنجی از توانایی های شناختی و هوش انسان است. متغیری است که خلاصه همبستگی مثبت میان وظایف مختلف شناختی است، که منعکس کننده این واقعیت است که عملکرد یک فرد در یک نوع وظیفه شناختی معمولاً قابل مقایسه با عملکرد فرد در انواع دیگر از وظایف شناختی است.
The general intelligence factor, often shortened to g, is a construct from psychology. It is the common factor in intelligence tests. It is the result of measuring intelligence in different ways

public knowledge
برای عبارت اطلاعات عمومی ازGeneral knowledge استفاده می شود.
background knowledge
prior knowledge
world knowledge
background and world knowledge
Public information

بپرس