اسیمیلاسیون

پیشنهاد کاربران

متشبه ساازی، اینکه انسان خودش را عمدا یا غیر عمد شبیه شخص دیگری بسازد یعنی خودراشبیه دیگری ساختن.
همگون سازی= آسیمیلاسیون
تثبیت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما