اسکیس

پیشنهاد کاربران

اسکیس به معنای "مقاله "
مقاله نویس
اسکیس باعث میشود باکلیات یک موضوع آشناشویدوبه راحتی به ساختار آن پی ببرید ( شریفی:۵۴:۱۳۹۲ )
اسکیس نوعی طراحی سریع است که احساس لحظه ای طراح را
بیان می کند. این یادداشتهای تصویری بدون نمایش جزییات هم ارزش زیاد دارند.
طرح اولیه - ایده خام -
اسکیس : طرح اولیه - طرح یا یاد داشت سریع برای نقاشی، بد ون درنظر گرفتن جزئیات ( اصطلاح نقاشی )

بپرس