از سوره ها

جدول کلمات

انشراح

پیشنهاد کاربران

تکویر
دخان
مرسلات
ذاریات
مسد، بقره، نمل، یوسف، توبه، یاسین، انشراح، . . .
عادیات
قیامه
نحل

بپرس