ارگانیسم

/~orgAnism/

مترادف ارگانیسم: اعضا، اندام، پیکره

برابر پارسی: اندامواره
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

organism

فرهنگ فارسی

مجموع اجزائ یااعضائ که جسم یک موجودراتشکیل بدهند، اندام، پیکر، کالبد
موجودی زنده را تشکیل دهد اندام .

فرهنگ معین

(اُ ) [ فر. ] ( اِ. ) اندام ، مجموع اجزاء تشکیل دهنده موجود زنده .

فرهنگ عمید

مجموع اجزا یا اعضایی که جسم یک موجود زنده را تشکیل می دهد.

دانشنامه آزاد فارسی

رجوع شود به:سازواره

جدول کلمات

سازواره

پیشنهاد کاربران

اَندامگان یا اُرگانیسم به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضا است که با تاثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده ( جاندار ) را فراهم می کنند.
واژه ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده است.
اُرگانیسم. رجوع شود به اندامگان.
هر موجود زنده ا ی را ارگانیسم گویند ک با محیط اطراف خود ارتباط دارد
موجودات زنده که از اندام ساخته شده اند
اعضا، اندام، پیکره، سازواره، اَندامگان، اندامواره
ارگانیسم ها: حفظ وضعیت پایدار وثابت ؛ تنظیم میکنند
که تشکیل دهنده اجزا یا اعضایی جسم یک موجود زنده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما