ارامش دهنده

پیشنهاد کاربران

تسلی بخش
تاروس
راحت بار. [ ح َ ] ( نف مرکب ) آرام بخش . ( آنندراج ) : چه روح افزا و راحت باری ای بادچه شادی بخش و غم برداری ای باد. خاقانی .

بپرس