برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

ارادت

/'erAdat/

مترادف ارادت: اخلاص، خلت، دوستی، سرسپردگی، صمیمیت، آهنگ، خواست، قصد، مشیت، میل

برابر پارسی: سرسپردگی، مهرورزی

معنی ارادت به فارسی

ارادت
۱ - ( مصدر ) خواستن . ۲ - ( اسم ) خواست میل قصد آهنگ . ۳ - خواست خدا مشیت قضا قدر تقدیر . ۴ - توجه خاص مرید به مرشد و سالک به پیر و امثال آن . ۵ - اخص و اظهار کوچکی در دوستی دوستی از روی اعتقاد و ایمان . یا ارادت غایبانه . اخص و اظهار دوستی و عقه مندی بکسی قبل از آشنایی وی .
( صفت ) کسی که دایم ارادت ورزد ارادت شعار ارادت کیشی .
( مصدر ) اخص و دوستی و عقمندی داشتن
( صفت ) ارادت پیشه
( صفت ) ارادت پیشه
عمل ارادت کیش ارادت کیش بودن .

معنی ارادت در فرهنگ معین

ارادت
(اِ دَ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) خواستن . ۲ - (اِ.) خواست ،میل ، قصد. ۳ - در فارسی علاقه مندی ، سرسپردگی مرید به مرشد. ۵ - دوستی از روی اخلاص و بی ریایی .

معنی ارادت در فرهنگ فارسی عمید

ارادت
۱. علاقه، محبت همراه با احترام.
۲. [قدیمی] خواست، قصد.
۳. (تصوف) توجه بسیار سالک به پیر.

ارادت در دانشنامه آزاد پارسی

(به معنی خواستن، میل، قصد و آهنگ). در اصطلاح تصوف، شور و شوق قلبی سالک در آغاز سیر و سلوک برای رسیدن به مقصود. ارادت را شرط اول سلوک دانسته اند. خواجه عبدالله انصاری در صدمیدان آن را میدان پنجم برشمرده است. اسفراینی ارادت را میوۀ محبت، و معرفت را میوۀ ارادت، و پایان مقام ارادت را ابتدای مقام ولایت دانسته است. ارادت تابع محبت است که باعث می شود سالک به مطلوب حقیقی دست یابد و دارای مراتبی است. خواجه عبدالله انصاری ارادت را در چند مرتبه دانسته که نخستین مرتبۀ آن ارادت عوام و آخرین مرتبه، ارادت خاصان است. در ارادت اگر مریدی به علم خود تکیه کند از ناتوانی اوست، اما در معرفت تکیه بر علم باعث نیرو و توانایی او می شود. صوفیه در طرح این مفهوم به آیه های ۵۲ سورۀ انعام و ۲۸ کهف استناد می کند.

ارادت در جدول کلمات

پاکی نیت | ارادت و صمیمیت
طبق اخلاص

ارادت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
قصد ، نیت
ماهور
خواست ، قصد ، نیت
زندمنفرد
در متون عرفانی در معنای ترک عادت آمده است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارادت چیست   • مترادف ارادت   • ارادت خاص   • ارادت دارم   • معنی ارادت داشتن   • عرض ارادت   • ارادت یعنی چه   • معنی ارادتمند   • مفهوم ارادت   • تعریف ارادت   • معرفی ارادت   • ارادت یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی ارادت

کلمه : ارادت
اشتباه تایپی : hvhnj
آوا : 'erAdat
نقش : اسم
عکس ارادت : در گوگل

آیا معنی ارادت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )