برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1429 100 1

ادغام

/'edqAm/

برابر پارسی: آمیختن، درهم کردن، یکپارچه کردن، یکی کردن

معنی ادغام در لغت نامه دهخدا

ادغام. [ اِ ] (ع مص ) فراگرفتن : اِدغام ِ حرّ یا برد کسی را؛ فراگرفتن سرما یا گرما او را. || لقمه را نخائیده فروبردن از ترس اینکه دیگران در طعام بر وی سبقت گیرند. خوردن چیزی بی جاویدن. (غیاث ). || درآوردن لجام را در دهان اسب. لگام در دهن اسب زدن. لگام در دهان اسب کردن. (زوزنی ). || سیاه کردن روی کسی را: اَدغَمه اﷲ؛ سیاه کناد خدای روی او را! || در دیگری فروکردن. || درآوردن حرفی را در حرفی. حرفی را بحرفی درآوردن. دربردن حرف در حرف دیگر. حرفی در حرفی آوردن چنانکه هر دو یکی باشد مشدّد. (زوزنی ). مدغم کردن. (تاج المصادر بیهقی ). مشدّد کردن حرفی با مثل خود. ادخال اول متجانسین در دوّمی. داخل کردن چیزی است در چیز دیگر. مثلاً ادغمت الثیاب فی الوعاء؛ یعنی داخل کردم آن را. و در صناعت عبارت است از ساکن کردن حرف اول و داخل کردن آن در دوم که اولی را مدغم و دومی را مدغم ٌفیه گویند. و گفته اند ادغام نگاه داشتن حرفی است در مخرج خود بمقدار نگاه داشتن دو حرف. مثال : مدّ وعَدّ. (تعریفات جرجانی ). مقابل فک ّ: و تصغیر اسوَد،اُسَیّد بالادغام و اُسَیْوِد بالفک ّ. (مجدالدین ).
مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: ادغام با غین معجمه ؛ در لغت داخل کردن چیزی در چیزی باشد. و آن یا مصدر است از باب افعال چنانکه کوفیان بر آن رفته اند. و یا مصدر است از باب افتعال که بتشدید دال تلفظ شود، چنانچه بصریان برآنند و بالجمله بتخفیف دال از عبارات کوفیان و بتشدید دال از عبارات بصریان است ، چنانچه در شرح لباب در مبحث علم ، بیان کرده است. و در اصطلاح صرفیان و قاریان عبارت از آن است که یک حرف را در موقع تلفظ بجای دو حرف در مخرج آن درنگ کنند، چنانچه از جاراﷲ نقل شده است. و نُقِض َبمدة، مد بها مقدارالحرفین کالسماء. و نیز مقصود ازادغام تخفیف و رفع ثقل باشد. پس اگر ادغام عبارت باشد از درنگ در مخرج حرف ، لعاد الی موضوعه بالنقض. و ازینرو گفته اند که درنگ حرف مشدد در مخرج خود زمانش کوتاهتر از زمان درنگ حرف واحد در مخرج خود باشد. پس بهتر آنست که گفته شود که ادغام عبارتست از درج کردن حرف اول در ثانی. و در آن حال حرف اول را مدغم ٌ و حرف ثانی را مدغم ٌفیه نامند، چنانچه در شرح مراح الارواح آمده است. و ضد ادغام اظهار میباشد.
ادغام بر دوقسم است : ادغام کب ...

معنی ادغام به فارسی

ادغام
فراگرفتن چیزی چیزدیگررا، درهم کردن، در آوردن چیزی درچیزی، حرفی رادرحرف دیگردر آوردن مثل بترکه دراصل بدتربوده
( مصدر ) ۱ - در هم فشردن و فرو بردن دو چیز داخل کردن چیزی در چیز دیگر . ۲ - (صرف ) در آوردن حرفی در حرفی دیگر حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن : مد عد ( در عربی ) بتر( در فارسی ).
مدغم شدن حرفی در حرفی
[contraction] [زبان شناسی] فرایندی که در آن یک صورت زبانی و صورت زبانی مجاور آن در هم فرومی روند و برخی آواها حذف می شوند و دو صورت به شکل صورت واحدی درمی آیند
[amalgamation] [زمین شناسی] به هم پیوستن دو خشکی در جایگاهی اقیانوسی و دور از حاشیۀ قاره ای
[image fusion] [مهندسی نقشه برداری] فرایند ترکیب اطلاعات مربوط به دو یا چند تصویر در تصویری واحد
[contracted] [زبان شناسی] صورت زبانی واحدی که در نتیجۀ فرایند ادغام ایجاد می شود
[MIDI merge] [موسیقی] ترکیب دو یا چند رشته از اطلاعات میدی و تبدیل آنها به یک رشته

معنی ادغام در فرهنگ معین

ادغام
( اِ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - در هم فشردن و فرو بردن دو چیز. ۲ - حرفی را در حرف دیگر آمیختن .

معنی ادغام در فرهنگ فارسی عمید

ادغام
۱. درآمیختن چیزی در چیزی، در هم کردن.
۲. (زبان شناسی) ترکیب کردن دو حرف هم مخرج و به صورت مشدد درآوردن آن، مانندِ «بتّر» که در اصل «بدتر» بوده، و «تا» و «دال» را در هم ادغام کرده اند.

ادغام در دانشنامه اسلامی

ادغام
اِدغام اصطلاحی در علم تجوید به معنای تلاقی و کنار هم قرار گرفتن دو حرف مشابه در عبارت و تلفظ حرف دوم به جای حرف اول با تشدید است. به حرف اول مُدْغَم و به حرف دوم مُدْغَمٌ فیه گفته می شود که ممکن است هر دو حرف در یک کلمه و یا در دو کلمه باشند. یکی از شرایط وقوع ادغام، ساکن بودن حرف اول و متحرک بودن حرف دوم می باشد.
مهم ترین فایده ادغام، تخفیف و آسان شدن تلفظ است. برای ادغام انواعی چون ادغام متماثلین، متجانسین و متقاربین ذکر شده است؛ چنانکه به اعتبار چگونگی باقی ماندن حرف اول، به ادغام تام و ناقص تقسیم می شود.
ادغام اصطلاحی در علم تجوید و روان خوانی زبان عربی، به معنای تلاقی و داخل کردن حرفی در حرف دیگر است؛ به گونه ای که حرف اول تلفظ نشده و به جای آن حرف دوم با تشدید گفته می شود. حال ممکن است که این دو حرف در یک کلمه باشند یا در دو کلمه. به عنوان مثال در آیه «وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکتاب...» حرف تاء در «قالَتْ» در طاء در «طائِفَةٌ» ادغام شده و «قالَطّائِفَةٌ» خوانده می شود.
واژه ادغام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • ادغام در علوم قرآنی، حکم نون ساکن یا تنوین قبل از یرملون• ادغام در فقه، داخل کردن دو حرف همجنس یا قریب المخرج در یکدیگر
...
از اقسام ادغام ، ادغام تام است.
«ادغام تام» یا «ادغام بدون غنه» آن است که حرف مدغم و مدغم فیه به یک حرف تبدیل گردد، و در نگارش نیز حرف مدغم فیه مشدد نوشته شود.برخی گفته اند ادغام تام ادغامی است که در آن، همه صفات مدغم از بین برود و فقط مدغم فیه ادا شود.
توضیح
ادغام نون ساکن در دو حرف «لام» و «راء» بدون غنه و به صورت ادغام تام صورت می گیرد؛ مانند: «من لدنه»، «لآیات لکل»، «من ربکم» و «عیشة راضیة».در برخی نوشته ها ادغام تام را به نام های کامل، محض، خالص و… نیز خواهید یافت.
...


ادغام در دانشنامه ویکی پدیا

ادغام
ادغام در لغت به معنی ترکیب چند چیزی با یکدیگر است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ادغام اقتصادی
ادغام (مهندسی برق)
ادغام رسانه ای
ادغام (زبان شناسی)
ادغام عمودی
ادغام افقی
در زبان شناسی به فرایندی که در آن یک صورت زبانی و صورت زبانیِ مجاور آن در هم فرومی روند و برخی آواها حذف می شوند و دو صورت به شکل صورت واحدی درمی آیند ادغام (به انگلیسی: contraction) می گویند.
برای نمونه، در زبان گفتاری فارسی، «هیچ چیز» گاه تبدیل به هیچیـ(ـز) می شود. براساس همین قاعده، در برخی متن های فارسی کهن، «بدتر» به صورت «بتّر» و «بَتَر» نوشته شده است.
برابرهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
مالتی پلکس (Mux) در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری عبارت است از فرایندی که طی آن می توان از یک مسیر برای عبور چندین سیگنال آنالوگ یا چندین جریان داده دیجیتال استفاده کرد. هدف اشتراک منابع گران قیمت است، بطور مثال در مخابرات برای اتصال چندین کانل ارتباطی از یک سیم استفاده می شود. این تکنولوژی در تلگراف پدید آمده و هم اکنون قابل استفاده است.
عملیات برگردان مالتی پلکس را دی مالتی پلکس (De-Mux) گویند. برای مالتی پلکس برگردان «ادغام» پیشنهاد شده است. عبارت دیگری که ممکن است با آن روبرو شویم «مالتی پلکس معکوس» است با با iMux نشان داده می شود. آی ماکس به معنی استفاده از چند مسیر برای انتقال بخش های مختلف یک داده است که ظرفیت یا نرخ آن از ظرفیت یا نرخ کانال ها بیشتر باشد. همچنین در سیستم های خودرو ها نیز به طور گسترده از آن ها استفاده می شود. در مخابرات و انتقال سنتی و مدرن هر دو ادغام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نخستین انواع ادغام برای انتقال سیگنال های صوتی تلفنی به کار رفتند.
...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ادغام در دانشنامه آزاد پارسی

ادغام (integration)
به هم پیوستن دو بنگاه اقتصادی. ادغام به چند شکل صورت می گیرد: ادغام عمودیهنگامی که دو شرکت در دو مرحلۀ متفاوت از فرآیند تولید عمل می کنند. ادغام پایین دستهنگامی که یک بنگاه شرکتی را خریداری کند که خریدار یا مصرف کنندۀ محصولات آن است. ادغام بالادستهرگاه بنگاهی سهام شرکتی را بخرد که محصولات مورد نیازش را تولید و عرضه می کند؛ مثلاً کارخانۀ تولیدکنندۀ خودرو سهام یک کارخانۀ تولیدکنندۀ قطعات خودرو را خریداری کند. ادغام افقیوقتی صورت می گیرد که دو شرکت در مرحلۀ یکسانی از فرآیند تولید عمل می کنند؛ مثلاً هنگامی که یک تولیدکنندۀ خودرو با کارخانۀ خودروسازی دیگری ادغام شود.

ارتباط محتوایی با ادغام

معنی ادغام به انگلیسی

contraction (اسم)
اختصار ، ادغام ، انقباض ، همکشیدن ، ترنجیدن
affricate (اسم)
ادغام ، ادغام صوتی
merger (اسم)
ادغام ، امتزاج ، ممزوج کننده ، یکی شدن دو یا چند شرکت
fusion (اسم)
ادغام ، امتزاج ، امیزش ، گداختگی ، ذوب ، ترکیب و امتزاج ، ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر
assimilation (اسم)
ادغام ، تشبیه ، جذب و ترکیب غذا ، یکسانی
diphthong (اسم)
ادغام ، صدای ترکیبی ، اتحاد دو صوت ، مصوت مرکب
umlaut (اسم)
ادغام

معنی کلمه ادغام به عربی

ادغام
ادغام , اندماج , بيضوي
إدراجٌ ، ددْماجٌ

ادغام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فر کیانی
ترکیب، قاطی
علی باقری
ادغام: [ اصطلاح معماری و شهر سازی ] عکس عمل افراز است الحاق یک یا چند قطعه زمین و تبدیل آن بصورت یک قطعه.
علی باقری
ادغام (Merger) : [ اصطلاح بازار کسب و کار ] ادغام پیوستن دو شرکت که قبلا جدا از هم کار می‌کردند. یک ادغام واقعی در معنای حقوقی آن، زمانی رخ می دهد که هر دو کسب‌و‌کار، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در یک نهاد تازه تاسیس قرار دهند.
علی باقری
ادغام: [اصطلاح موسیقی ]یک حالت از طرز بیان که به پدیده تغییر تدریجی یک مصوت به یک مصوت دیگر اشاره دارد که این حالت باعث می شود دو مصوت در یک سیلاب بیان شوند. این حالت در زبان انگلیسی بسیار زیاد رخ میدهد اما در زبان های دیگر کمتر دیده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ادغام در قران   • مثال برای ادغام   • معنی ادغام   • ادغام چیست   • ادغام یرملون   • ادغام شرکتها   • انواع ادغام   • کلمات ادغام در قرآن   • مفهوم ادغام   • تعریف ادغام   • معرفی ادغام   • ادغام یعنی چی   • ادغام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادغام
کلمه : ادغام
اشتباه تایپی : hnyhl
آوا : 'edqAm
نقش : اسم
عکس ادغام : در گوگل

آیا معنی ادغام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )