برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1455 100 1

اخلاق شناسی

اخلاق شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

اخلاق شناسی (ethics)
( یا: فلسفۀ اخلاق) شاخه ای از فلسفه، با هدف مطالعه رفتار و منش آدمی و بررسی نظام مند اصول و روش هایی برای تمیز صواب و ناصواب و حُسن و قُبح. اخلاق با سایر رشته های فلسفه نظیر مابعدالطبیعهو شناخت شناسیپیوند دارد. این پیوند را مثلاً در این پرسش می توان دید که آیا هیچ تمایز «واقعی» میان حسن و قبح وجود دارد و اگر وجود دارد، آیا این تمایز شناختنی است؟ تجارب و عللی که به پژوهش های اخلاقی منجر شده اند عبارت اند از تعارض عقاید در باب اعمالی که انجام شان واجب دانسته می شود؛ پیامد های گاه دردناک عملی که قبلاً کاملاً پذیرفتنی شمرده می شد و آگاهی از تفاوت هنجارها و رسوم در جوامع مختلف. این عوامل نه فقط به طرح پرسش هایی در اخلاق عملیمی انجامد (من چه عملی باید انجام دهم؟ آیا این نظام رفتاری عادلانه است؟)، بلکه به پرسش هایی در اخلاق نظرینیز دامن می زند (آیا هریک از این هنجارها واقعاً صحیح است یا همۀ آن ها دلبخواهی اند). چنین تجاربی منشأ اصلی شکاکیت اخلاقینیز به شمار می روند، به خصوص که داوری های اخلاقی با مشاهده آزمودنی نیستند، زیرا صحت یک عمل مابه ازایی در تجربه ندارد. از این رو این پرسش ها و بسیاری پرسش های دیگر مطرح شده اند: معنای صواب یا خوب بودن چیست؟ چه عاملی موجب صحت اعمال صحیح می شود؟ منازعات پیرامون پرسش های اخلاقی چگونه حل می شوند؟ وظیفۀ اخلاق شناسی پاسخ به این پرسش هاست. اخلاق شناسی فلسفیغالباً اخلاق شناسی هنجارینامیده شده و از اخلاق شناسی توصیفیمتمایز است. اخلاق شناسی توصیفی شعبه ای از علم تجربی، خویشاوند با جامعه شناسی، است که هدفش کشف و توصیف عقاید اخلاقی موجود در هر فرهنگ خاص است، اما اخلاق هنجاری هدفش تجویز است، یعنی در جست وجوی معیارهایی برای اعمالی است که انجام شان به طورکلی واجب دانسته می شود. در قرن ۲۰ تمایز مهمی در بحث اخلاق میان اخلاق شناسی هنجاری و پیرااخلاق شناسی قائل شدند. پیرااخلاق شناسی (یا متا اتیکس به معنای «دربارۀ اخلاق»)، مطالعۀ تحلیلی خودِ اخلاق شناسی است که می کوشد معنای اصطلاحات هنجاری نظیر صواب، خیر، الزام، عدل و وظیفه را برای تعیین روابط آن ها و این که کدام یک بنیادی اند، روشن کند. همچنین می کوشد ماهیت داوری های اخلاقی و توجیه پذیری یا درستی و نادرستی آن ها را تعیین کند. مسئلۀ مهم دیگر در بحث های اخلاق شن ...

اخلاق شناسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اخلاق شناسی   • مفهوم اخلاق شناسی   • تعریف اخلاق شناسی   • معرفی اخلاق شناسی   • اخلاق شناسی چیست   • اخلاق شناسی یعنی چی   • اخلاق شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخلاق شناسی
کلمه : اخلاق شناسی
اشتباه تایپی : hoghr akhsd
عکس اخلاق شناسی : در گوگل

آیا معنی اخلاق شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران