اختلال مشاعر


معنی انگلیسی:
derangement

مترادف ها

unbalance (اسم)
عدم توازن، اختلال مشاعر

پیشنهاد کاربران

mental distraction
دمانس یا دیمنشیا به معنای زوال عقل است
در اصطلاح به این اشخاص ضعیف العقل گفته میشود
dementia

بپرس