برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

اخبار

/'axbAr/

مترادف اخبار: اعلام، خبر، رویدادها، مخابره، وقایع، احادیث، داستان ها، روایات

برابر پارسی: تازه ها، آگاهی ها، رسیده ها، رویدادها، پیام، پیامها

معنی اخبار در لغت نامه دهخدا

اخبار. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ خَبَر. آگاهی ها. اطلاعات :
تو گوئی که اخبار ایشان همی
فرستد بدو آفتاب اسگذار.
عنصری.
اگر این اخبار بمخالفان رسد... چه حشمت ماند. (تاریخ بیهقی ). اخبار رسید که داود از سرخس با لشکر قوی قصد گوزگانان کرد تا از کران راه اندخود بکران جیحون آید. (تاریخ بیهقی ). منتظریم جواب این نامه را... تا بتازه گشتن اخبار سلامتی خان... لباس شادی پوشیم. (تاریخ بیهقی ). قضات و صاحب بریدانی که اخبار اِنها می کنند، اختیارکرده ٔ حضرت ما باشند. (تاریخ بیهقی ). و آن این است که یاد کرده می آید ضایع گردانیدن فرصت و تصدیق اخباری که محتمل صدق و کذب باشد. (کلیله و دمنه ). گفت : صاحب بریدی که اخبار درست و راست اِنها کند.... (کلیله و دمنه ). || داستانها. روایات. افسانه ها. حدیث ها. وقایع و تواریخ و حوادث کتبی : در اخبار رؤسا خواندم که اشناس و اورا افشین خواندندی... ببغداد رسید. (تاریخ بیهقی ). و اخبار گذشتگان را بخواند. (تاریخ بیهقی ). و او را پیوسته بخواندندی تا حدیث کردی و اخبار خواندی. (تاریخ بیهقی ). من حکایت خوانده ام در اخبار خلفا که روزگار معتصم بوده است. (تاریخ بیهقی ). اخبار ابومسلم صاحب دعوت عباسیان و طاهر ذوالیمینین و نصر احمد سامانی بسیار خوانده اند. (تاریخ بیهقی ). اخبار گذشته را دو قسم گویند که آنرا سه نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند. (تاریخ بیهقی ). خداوندان ما از این دو [ اسکندر و اردشیر ] از قرار اخبارو آثار بگذشته اند. (تاریخ بیهقی ). تواند بود که او اخبار معتضد امیرالمؤمنین را مطالعت کرده باشد. (تاریخ بیهقی ).
خبر شنیده ام از رستم و ز تو دیدم
عیان و هرگزکی بود چون عیان اخبار.
مسعودسعد.
روایت کرد ابوالقاسم بن غسّان گردآورنده ٔ اخبار آل برمک. (تاریخ برامکه ). || احادیث نبوی.رجوع به خبر و حدیث شود. اقوال منقوله از حضرات معصومین (ع مص ) : نبشتن دانست و تفسیر قرآن و تعبیر و اخبار پیغامبر (ص ). (تاریخ بیهقی ). جدّه ای بود مرا... تفسیر قرآن و تعبیر اخبار... بسیار یاد داشت. (تاریخ بیهقی ).
این قول رسولست و در اخبار نوشتست
تا ...

معنی اخبار به فارسی

اخبار
خبردادن، خبردارکردن، آگاه کردن
( مصدر ) خبردادن آگاهانیدن آگاه ساختن . یا زنگ اخبار . زنگی است الکتریکی یا فنری که در جایی نصب کنند و با فشار دادن دگمهای که بیرون در خانه یا در اطاق جای دارد آنرا بصدا در میاورند و بدان وسیله آمدن تازه وارد را خبر میدهند یا خدمتگزاری را احضار کنند
عده بسیاری در این موضوع و بدین نام کتاب داشته اند
( اسم صفت ) نویسنده و اطع دهند. پیشامدها و اتفاق های روزانه روزنامه نویس .
عمل اخبار نویسی
( مصدر ) آگاه کردن خبردارساختن .
(اسم ) هفت تن اند ازجمل. سیصدوپنجاه وشس مردان غیب ( رجال الغیب ).

معنی اخبار در فرهنگ معین

اخبار
( اِ) [ ع . ] (مص م .)خبر دادن ، آگاه ساختن .
( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ خبر، آگاهی ها، خبرها.

معنی اخبار در فرهنگ فارسی عمید

اخبار
خبر دادن، خبردار کردن، آگاه کردن.
۱. = خبر
۲. داستان ها.

اخبار در دانشنامه اسلامی

اخبار
این اصطلاح به معنای آگاهی ها و اطلاعات است. مفسران و لغویان آن را به "احوال" تفسیر کرده اند. سمعانی آن را به معنای حکایات، قصص و نوادر معنی کرده و ایجی واقعه ها (رویدادها) را نیز از مفاهیم آن دانسته است.
عنوان صدها کتاب و رساله نیز که دارای نام اخبار (الاخبار) است، این معانی را تأیید می کند. با این همه، هر چند این واژه در کنار واژه های "آثار" و "انساب" مفهوم "تاریخ" را در تمدن اسلامی موضوعیت داده است، به لحاظ ریشه شناسی، بُن و بنیاد واژه مورد بحث در زبان های سامی صراحت ندارد.
با وجود این عدّه ای واژه خَبَر در زبان عربی را با کلمه خبارُوْ (به معنای جنجال برپاکردن) در زبان اکدی مرتبط می دانند. آنچه مسلم می نماید این است که اَخْبار صورت اولیه علم تاریخ در قرون نخستین اسلامی بوده است و مورّخان از آن معنای تاریخ را اراده می کرده اند.
این که عده ای از مورخان هم منسوب به اخبار و مشهور به اَخباری (الاخباری) بوده اند یا به عنوان اصحاب الاخبار شناخته می شده اند بر این نکته تأکید دارد که علم الاخبار را می توان مقدمه علم التاریخ دانست.
در تمدن اسلامی صدها عنوان کتاب و رساله را می شناسیم که واژه اصطلاحی اخبار به حیث واژه مضاف، واژه های مضاف الیه خود را تبیین می کند. از این رو اخبار در پیشینه کتابشناسی به متون و اسناد تاریخی، احوال رجالی و جغرافیای تاریخی اطلاق می شود و نیز در قلمرو روزنامه نگاری نوین، از این واژه معنای روزنامه اراده می گردد.
واژه اخبار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • اخبار، استعمال شده در دو معنای مقابل انشاء و حدیث• اخبار (منطق)، خبر دادن و حکمی را بیان کردن
...
اخبار به حکایت از امر خارجی، یا کلام حاکی از امر خارجی اطلاق می شود.
اِخبار، مقابل انشا و مصدر «باب افعال» به معنای «خبر دادن» است و در اصطلاح اهل لغت گاهی به معنای کلامی است که بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در خارج دلالت می نماید؛ به ...


اخبار در جدول کلمات

اخبار و اطلاعات
انبا

معنی اخبار به انگلیسی

assertion (اسم)
تاکید ، مدعی ، اعلامیه ، اعلان ، اگهی ، اثبات ، ادعا ، بیانیه ، اظهارنامه ، تایید ادعا ، اخبار
news (اسم)
خبر ، اوازه ، اخبار
information (اسم)
خبر ، اطلاع ، اخبار ، سوابق ، اطلاعات ، مفروضات ، سراغ ، معلومات ، اگاهگان ، پرسشگاه ، استخبار

معنی کلمه اخبار به عربی

اخبار
اخبار , زعم , معلومات
الأنباء المحلية
الأنباء المؤکده
مهر
جرس
تفاصيل الأنباء
استخلاص المعلومات

اخبار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آوا
این واژه عربی و اوپ (= جمع) خبر است و پارسی آن اینهاست:
فَواکان (فَواک از اوستایی: فْرَواک= خبر + «ان»)
سَروپان (سَروپ از پهلوی: سْروو sruv = خبر+ «ان»)
نُویژاس novižãs (نویژ از کردی: نووِچه= خبر + پسوند اوپ سنسکریت «اس»)
سوژان ها (سوژان از سنسکریت: سوچانَ= خبر + «ها»)
نیویدان (نیوید= خبر؛ سنسکریت+ «ان»)
اشکان

در فهرست واژگان پهلوی لغت *avr�h ئور-ئبر-هبر که هیچگونه ریشه سامی ندارد به معنای خبر پیغام news message است که لغت شناسان گمان میکنند شکل اصلی آن ava-r�sa به معنای �آنچه که از راه میرسد� باشد. بدینسان روشن میشود که واژگان عربی اخبار و مخبر و اختبار و استخبار و خبیر و مخابره و مخابرات جعلی هستند.*پیرس‌: Pahlavi-Pazand Glossary by Martin Haug


واژگوش
واژه ی " اخبار" در اینجا برای برنامه تلویزونی(separgiسپرگی) و رادیویی مدنظر است واین واژه ها یعنی تازه ها، آگاهی ها، رسیده ها، رویدادها، پیام، پیامها
مناسب نیست.
من واژه ی
واژگوش از دوبخش واژه(بیان واژه ها ) گوش( شنیده شدن) تشکیل شده است.
Vaj-goosh

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اخبار سوریه   • اخبار حوادث   • اخبار فرهنگیان   • اخبار خودرو   • اخبار داعش   • اخبار اقتصادی   • آخرین اخبار ورزشی   • اخبار سیاسی بدون سانسور   • معنی اخبار   • مفهوم اخبار   • تعریف اخبار   • معرفی اخبار   • اخبار چیست   • اخبار یعنی چی   • اخبار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخبار
کلمه : اخبار
اشتباه تایپی : hofhv
آوا : 'axbAr
نقش : اسم
عکس اخبار : در گوگل

آیا معنی اخبار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران