اجاره نشین خوش نشینه

شبکه مترجمین ایران

اصطلاحات و ضرب المثل ها

معنی ضرب المثل -> اجاره نشین خوش نشینه
کسی که خانه ندارد می تواند به راحتی محل زندگیش را عوض کند و هر جایی که خوشش آمد زندگی کند. دلبستگی نداشتن به چیزی.

معنی یا پیشنهاد شما