برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابوزرعه

معنی ابوزرعه در لغت نامه دهخدا

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (ع اِ مرکب ) خوک. (مهذب الاسماء). خنزیر. (المزهر). || گاو نر. ثور. (المزهر).

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) حاجی خلیفه کتابی بنام مُسندُالشامیین نسبت به ابوزرعه نامی کرده است و معلوم نیست کیست.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) محدث است. او از ثوبان و از او ابوالخطاب روایت کند.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) ابن حیوةبن شریح مصری. محدث است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) ابن عمروبن جریر. نام او هرم است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) احمدبن حسین رازی. وفات 375 هَ. ق.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) احمدبن عبدالرحیم بن حسین عراقی ، شافعی. وفات او را صاحب کشف الظنون در جائی سال 826 هَ. ق. و در موضع دیگر 834 گفته است. او راست : ذیلی بر کاشف ذهبی. شرحی بر نکت ابی اسحاق شیرازی. نکتی بر مختصرات ثلاثه و در آن جمع کرده است بین نکت ابن نقیب بر منهاج و تصحیح حاوی ابن الملقن وکتاب تنقیح اللباب ، و اختصار مهمات اسنوی به اضافه ٔ حواشی بلقینی. و رجوع به احمدبن عبدالرحیم... شود.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) احمدبن محمد. از مردم ری. یکی از مشایخ طریقت. وی شاگرد شبلی است و بمائه ٔ چهارم هجری میزیسته است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) رازی. محدث است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) روح بن زنباع. محدث است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ )طاهربن محمد مقدسی. یکی از ادبای مشهور. ساکن همدان. وی بهشتادوپنج سالگی در سنه ٔ 566 هَ. ق. درگذشت.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ] (اِخ ) عبدالرحمن بن عمروبن جریر بجلی. تابعی است. او درک صحبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرده است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) عبدالرحمن بن عمرو ضبّی. او راست : جزئی در حدیث مترجم بکتاب العلل.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) عبدالرحمن بصری. ازعلمای دمشق. وفات او به سال 281 هَ. ق. بوده است.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) عبدالرحمن. مولی مقدادبن اسود. صحابی است.

ابوزرعه.[ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) عبداﷲ رازی. وفات 264 هَ. ق.

ابوزرعه. [ اَ زُ ع َ ] (اِخ ) عبدالوهاب بن محمدبن ایوب اردبیلی. او در اواخر ...

ابوزرعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابوزرعه   • مفهوم ابوزرعه   • تعریف ابوزرعه   • معرفی ابوزرعه   • ابوزرعه چیست   • ابوزرعه یعنی چی   • ابوزرعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابوزرعه

کلمه : ابوزرعه
اشتباه تایپی : hf,cvui
عکس ابوزرعه : در گوگل

آیا معنی ابوزرعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )