برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابن هیثم

/'ebneheysam/

معنی ابن هیثم در لغت نامه دهخدا

ابن هیثم. [ اِ ن ُ هََ ث َ] (اِخ ) ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم. مهندس بصری نزیل مصر. صاحب تصانیف و تآلیف نامی در علم هندسه. مولد او ببصره به سال 354 هَ. ق. او عالم بغوامض این علم و معانی آن و بسایر علوم عقلی نیز بصیر بود و مردم عصر از او فوائد بسیار گرفتند. وقتی بحاکم علوی صاحب مصر که متمایل بحکمت بود درجه ٔ اتقان ابن هیثم را در این علم خبر دادند او آرزومند دیدار وی گشت و بر این آرزوی او بیفزود آنگاه که گفتند ابن هیثم گفته است اگر من به مصر بودمی در نیل تصرفی کردمی که در حالت طغیان و نقصان هر دو سودمند باشد چه شنیده ام نیل در طرف اقلیم مصری از مکانی بلند سرازیر می گردد، الحاکم باﷲ سرّاً مالی بدو فرستاد و وی را به آمدن به مصر ترغیب کرد و او به مصر رهسپار شد آنگاه که خبر وصول او بحاکم رسید حاکم بتن خویش او را پذیره گشت و در قریه ٔ معروف بخندق بظاهر قاهره ٔ معزّ یکدیگر را دیدار کردند و حاکم امر بفرود آوردن وی و اکرام او داد و چون از رنج سفر بیاسود ازاو ایفای وعد امر نیل خواست و وی با حاکم و جماعتی از دستکاران و معماران برای انجام منظور خویش اقلیم مصر را بدرازا بپیمود و چون آثار سکنه ٔ پیشین مصر رادر غایت اتقان و احکام صنعت و جودت هندسه بدید و محتویات آن را از اشکال سماویه و مثالات هندسیه با تصویر معجز مشاهده کرد دانست که قصد او بعمل نتواند آمدن چه بر پیشینیان مصر چیزی از علم او مجهول نبوده و اگر این قصد ممکن و میسر بودی آنان خود بدان توفیق یافته بودندی. پس بدو نومیدی راه یافت خاصه آنگاه که بموضع معروف به جنادل قبلی شهر اسوان رسید و آن موضعی مرتفع است که آب نیل از آنجا به نشیب افتد و پس از معاینه و اختبار و دیدن دو ساحل نیل یقین کرد که این امر بر وفق مراد او نرود و از وعد خویش خجل و شرمنده گشت و از حاکم پوزش خواست و حاکم عذر او بپذیرفت واز آن پس او را تولیت بعض دواوین داد و او از ترس ، نه برغبت آن شغل قبول کرد و یقین داشت که تقلید خدمت حاکم غلط است چه او متلون و خونخوار بود و بی سببی یا به ضعیفترین سبب بسفک دماء می پرداخت. عاقبت برای نجات خویش حیلتی اندیشید و آن اظهار دیوانگی بود و چون خبر دیوانگی او بحاکم رسید امر داد تا او را در خانه ٔ وی در بند کردند و پرستارانی بخدمت او گماشت و اموال او را به نام خود او بنواب خویش سپرد و او بدین تظاهر بپائید تا ...

معنی ابن هیثم به فارسی

ابن هیثم
طبیب مشهور از مردم قرطبه

ابن هیثم در دانشنامه اسلامی

ابن هیثم
این صفحه مدخلی از فرهنگ معارف و معاریف است
ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم، مهندس بصری نزیل مصر. صاحب تصانیف و تؤالیف نامی در علم هندسه.
مولد او به بصره به سال 354 هجری، او عالم به غوامض این علم و معانی آن و به سایر علوم عقلی نیز بصیر بود و مردم عصر از او فوائد بسیار گرفتند. وقتی به حاکم علوی صاحب مصر که متمایل به حکمت بود. درجه اتقان ابن هیثم را در این علم خبر دادند . او آرزومند دیدار وی گشت و بر این آرزوی او بیفزود آنگاه که گفتند: ابن هیثم گفته است؛ اگر من به مصر بودمی در نیل تصرفی کردمی که در حالت طغیان و نقصان هر دو سودمند باشد چه شنیده ام نیل در طرف اقلیم مصری از مکانی بلند سرازیر میگردد.
الحاکم بالله سرّاً مالی بدو فرستاد و وی را به آمدن به مصر ترغیب کرد و او به مصر رهسپار شد. آنگاه که خبر وصول او به حاکم رسید حاکم به تن خویش او را پذیره گشت و در قریه معروف به خندق به ظاهر قاهره معزّ یکدیگر را دیدار کردند و حاکم امر به فرود آوردن وی و اکرام او داد و چون از رنج سفر بیاسود از او ایفای وعد امر نیل خواست و وی با حاکم و جماعتی از دستکاران و معماران برای انجام منظور خویش اقلیم مصر را به درازا بپیمود و چون آثار سکنه پیشین مصر را در غایت اتقان و احکام صنعت وجودت هندسه بدید و محتویات آن را از اشکال سماویه و مثالات هندسیه با تصویر معجز مشاهده کرد دانست که قصد او به عمل نتواند آمدن چه بر پیشینیان مصر چیزی از علم او مجهول نبوده و اگر این قصد ممکن و میسّر بودی آنان خود بدان توفیق یافته بودندی.
پس بدو نومیدی راه یافت خاصه آنگاه که به موضع معروف به جنادل قبلی شهر اسوان رسید و آن موضعی مرتفع است که نیل از آنجا به نشیب افتد و پس از معاینه و اختبار و دیدن دو ساحل نیل یقین کرد که این امر بر وفق مراد او نرود و از وعد خویش خجل و شرمنده گشت و از حاکم پوزش خواست و حاکم عذر او نپذیرفت و از آن پس او را تولیت بعض دواوین داد و او از ترس، نه به رغبت آن شغل قبول کرد و یقین داشت که تقلید خدمت حاکم غلط است. چه او متلون و خونخوار بود و بی سببی یا به ضعیفترین سبب به سفک دماء می پرداخت.
عاقبت برای نجات خویش حیلتی اندیشید و آن اظهار دیوانگی بود و چون خبر دیوانگی او به حاکم رسید امر داد تا او را در خانه وی در بند کردند و پرستارانی به خد ...

ابن هیثم در دانشنامه ویکی پدیا

ابن هیثم
بوعلی محمد بن حسن بن هیثم بصری ناموَر به ابن هیثم (۳۵۴–۴۳۰) از بزرگترین ریاضیدانان و بنا بر دائرةالمعارف الاسلامیه بی گمان بهترین فیزیکدان مسلمان عرب بود. او اولین دانشمند فیزیک نور در جهان است که در زمینه شناخت نور و قانون های شکست و بازتاب آن نقش مهمی ایفا کرده است.
کتاب المناظر
مقالة فی التحلیل والترکیب
میزان الحکمة
تصویبات علی المجسطی
مقالة فی المکان
التحدید الدقیق للقطب
رسالة فی الشفق
کیفیة حساب اتجاه القبلة
المزولة الأفقیة
شکوک علی بطلیموس
مقالة فی قرسطون
إکمال المخاریط
رؤیة الکواکب
مقالة فی تربیع الدائرة
المرایا المحرقة بالدوائر
تکوین العالم
مقالة فی صورة الکسوف
مقالة فی ضوء النجوم
مقالة فی ضوء القمر
مقالة فی درب التبانة
کیفیات الإظلال
مقالة فی قوس قزح
الشکوک فی الحرکة المتعرجة
التنبیه علی ما فی الرصد من الغلط
ارتفاعات الکواکب
اتجاه القبلة
نماذج حرکات الکواکب السبعة
نموذج الکون
حرکة القمر
مقالة مستقصاة فی الاشکال الهلالیة
الحرکة المتعرجة
رسالة فی الضوء
رسالة فی المکان
تأثیر اللحون الموسیقیة فی النفوس الحیوانیة
اختلاف منظر القمر
أصول المساحة
أعمدة المثلثات
المرایا المحرقة بالقطوع
شرح أصول إقلیدس
رسالة فی مساحة المسجم المکافی
خواص المثلث من جهة العمود
القول المعروف بالغریب فی حساب المعاملات
قول فی مساحة الکرة
الجامع فی أصول الحساب
کتاب فی تحلیل المسائل الهندسیة
دانسته های زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. او در حدود ۳۵۴ قمری (۹۶۵ میلادی) در بصره، که در آن زمان تحت فرمان خاندان ایرانی آل بویه قرار داشت، زاده شد. او در سال ۱۰۲۰ میلادی در دورهٔ حکومت الحاکم (۹۸۵–۱۰۲۱ میلادی) به مصر رفت و سعی کرد جریان نیل را تنظیم کند. او هنگامی که به ممکن نبودن این کار پی برد، با وجود خشم خلیفه، کار را رها کرد؛ ولی پس از مرگ خلیفه، دوباره به قاهره برگشت و با رونوشت نویسی از دست نویس های علمی خصوصاً ریاضیاتی به گذران زندگی پرداخت. در ۴۳۰ قمری (۱۰۴۰ میلادی) درگذشت. شرح اصول اتاقک تاریک و اختراع ذره بین از کارهای برجستهٔ این دانشمند مسلمان است که منجر به ساخت دوربین عکاسی گردید. به دید برخی پژوه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های ابن هیثم

ابن هیثم (۹۶۵–۱۰۴۰م) دانشمند و فیلسوف عرب.
• «دانشمندان نخستین علم مناظر، در رابطه با کیفیت احساس بینایی بررسی هایی کردند و افکارشان را به کار گرفتند و تلاش زیادی کردند. تا اینکه بر آنچه آگاهی یافتند به اتفاق نظر رسیدند و با همهٔ این ها، آراء و روش آن ها در بینایی و شکل احساس بینایی متفاوت و مخالف هم بود. پیچیدگی حقایق و نامعلوم بودن هدف و شبهات بسیار و مقایسه های مختلف باعث نشست و تفرق آراء شده بود. به طور کلی در مورد علم مناظر دو گروه به بحث می پرداختند: یکی گروه علوم طبیعی و دیگری گروه علوم تعلیمی (تعلق علم مناظر به علوم طبیعی به این خاطر است که بینایی یکی از حواس است و حواس از امور طبیعی است و اما تعلق آن به علوم تعلیمی به این خاطر است که چشم، بزرگی و حرکت و سکون و شکل و... را درک می کند و بحث از این معانی مربوط به علوم تعلیمی است).» در کتاب المناظر -> حقیقت

ابن هیثم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابن هیثم ایرانی یا عرب   • ابن هیثم و نور   • اختراعات ابن هیثم   • انیمیشن ابن هیثم   • ابن هیثم اهوازی   • مسابقه ابن هیثم   • دانلود کتاب المناظر ابن هیثم   • ابن هیثم دانشمند ایرانی   • معنی ابن هیثم   • مفهوم ابن هیثم   • تعریف ابن هیثم   • معرفی ابن هیثم   • ابن هیثم چیست   • ابن هیثم یعنی چی   • ابن هیثم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن هیثم

کلمه : ابن هیثم
اشتباه تایپی : hfk idel
آوا : 'ebneheysam
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ابن هیثم : در گوگل

آیا معنی ابن هیثم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )