ابلغ

لغت نامه دهخدا

ابلغ. [ اَ ل َ ] ( ع ن تف ) بلیغتر. رساتر: ابلغ از قس بن ساعده ایادی. کنایه ابلغ از تصریح است.

فرهنگ فارسی

بلیغ تر، رساتر
( صفت ) بلیغ تر رساتر : کنایه ابلغ از تصریح است .

فرهنگ معین

(اَ لَ ) [ ع . ] (ص تف . ) بلیغ تر، رساتر.

فرهنگ عمید

بلیغ تر، رساتر.

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی أَبْلُغُ: دست یابم
ریشه کلمه:
بلغ (۷۷ بار)

معنی یا پیشنهاد شما