ائروبیک


برابر پارسی: ( آئروبیک ) هوازیستی، هوازی
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

برابر پارسی( آئروبیک ) هوازیستی، هوازی
معنی ائروبیک، مفهوم ائروبیک، تعریف ائروبیک، معرفی ائروبیک، ائروبیک چیست، ائروبیک یعنی چی، ائروبیک یعنی چه،
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ائروبیک
کلمه بعدی: ائروپستال الاس دی ونزوئلا
اشتباه تایپی: hmv,fd;
عکس ائروبیک : در گوگل
معنی ائروبیک

پیشنهاد کاربران

! آئرو اورو اهورو اهورا احورا
بیک =بیگ = بزرگ والا
خدای بزرگ
منظور رقص خلصه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما