ائبه

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

( آئبه ) آئبه. [ ءِ ب َ ] ( ع ص ) مؤنث آئب. || ( اِ ) آبی که در نیمروز خورند.

پیشنهاد کاربران

یعنی پدر مال فرزندرابه فرزند دیگرش از زن دوم بدهد ظ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما