برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

آذان الفار

معنی آذان الفار در لغت نامه دهخدا

آذان الفار. [ نُل ْ ] (ع اِ مرکب ) گیاهی است برّی و بستانی. بستانی آن در کنار آبها و بیشه ها وسایه ها روید، برگش مایل بتدویر و شبیه بگوش موش و گیاهش بی ساق و بی گل و بر روی زمین پهن شود و شاخه های آن سه پهلوست و چون مالند بوی خیار از وی آید. و برّی آن سه قسم است ، قسمی را شاخه های بسیار باریک که از یک اصل روید و شاخه های اسفل سرخ و مجوّف است و برگها باریکتر و درازتر از نوع بستانی و مایل بسیاهی ، و وسط و پشت برگها محدب و اطراف برگها تند و زوج بر شاخه ها رسته و هر ساقی مشتمل بر شاخه های ریزه و گلش لاجوردی و بعضی را گلش زرد و بیخش بقدر انگشتی و پرشعبه وفرق میان این قسم و اسقولوفندریون آن است که این رابرگ نرم و دراز و ریزه و اسقولوفندریون بخلاف اوست. و قسم دیگر را منابت رهگزارها است و شاخه های او بر روی زمین پهن شود و برگش مایل بتدویر و بی گل و بسیار شبیه بنوع بستانی از آن ریزه تر و باحرافت است و گویند بی گل نیست ولکن از غایت ریزگی و چسبیدن او بشاخه هاچندان مرئی نمی شود و قسم سوم را برگ مایل بتدویر و خارناک و مزغب و شاخش شیردار و مفروش بر روی زمین. وابن تلمیذ در مغنی میفرماید که اقسام آذان الفار غیرمرزنجوش است و همچنین از سایر کتب نیز این معنی ظاهر می شود چه مرزنجوش متصف بصفات دیگر و ازجمله ٔ ریاحین است و با عطریت و برگش شبیه بگوش موش و مایل بتدویر نیست و گل او سفید مایل بسرخی است و تخمش شبیه بتخم ریحان و شفاف میباشد و تشویش قول صاحب اختیارات نهایت ظهور دارد. (تحفه ).

معنی آذان الفار به فارسی

آذان الفار
(اسم ) گل فراموشم مکن صحرایی
گیاهی است بری و بستانی

معنی آذان الفار در فرهنگ فارسی عمید

آذان الفار
= مرزنگوش

آذان الفار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آذان الفار   • مفهوم آذان الفار   • تعریف آذان الفار   • معرفی آذان الفار   • آذان الفار چیست   • آذان الفار یعنی چی   • آذان الفار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذان الفار

کلمه : آذان الفار
اشتباه تایپی : Hbhk hgthv
عکس آذان الفار : در گوگل

آیا معنی آذان الفار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )