ائورت

/~A~ort/

    aorta
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

بزرگترین رگ
بزرگ ترین رگ قلب
《 پارسی را پاس بِداریم》
آئورت
مَهرَگ ، مَهشار
خونراه ، خونبان ، خونشار ، خونرو
چَپرَگ ، چَپشار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما