zoysia


(گیاه شناسی) زویژا (علف چمنی دارای ریشه ی گسترنده از جنس zoysia)، چمن خزنده پایای نواحی گرمسیر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various creeping grasses, native to Asia and Australia, that are used esp. for lawn grass.

جمله های نمونه

1. The clonal plasticity of Zoysia japonica was studied through the treatments of different soil moisture and the experiments of stolon-severing and connection.
[ترجمه ترگمان]plasticity clonal of japonica از طریق درمان های مختلف رطوبت خاک و تجارب of و اتصال مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]پلاستیسیته کلونی Zoysia japonica با استفاده از روش های مختلف رطوبت خاک و آزمایش های جداسازی و اتصال استولن مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The growth behavior of Zoysia japonica showed strong plasticity and foraging trait.
[ترجمه ترگمان]رفتار رشد of japonica، plasticity قوی و ویژگی جستجوی آذوقه را نشان داد
[ترجمه گوگل]رفتار رشد Zoysia japonica سبب ظهور و قابلیت خوردگی شدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Three species, Zoysia tenuifolia, Duranta repens 'Dwarf Yellow' and Ficus microcarpa 'Golden Leaves' were selected in the experiments.
[ترجمه ترگمان]سه گونه، Zoysia tenuifolia، Duranta repens دو رف ها زرد و ficus میکروکارپا در آزمایش ها انتخاب شدند
[ترجمه گوگل]سه گونه Zoysia tenuifolia، Duranta repens 'کوتوله زرد' و Ficus microcarpa 'برگ طلایی' در آزمایشات انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Zoysia Willd. is a kind of warm-season perennial grass of Poaceae family. It is low, creeping and sward-forming.
[ترجمه ترگمان]Zoysia Willd نوعی علف چندساله از خانواده Poaceae این دره آهسته، خزنده و گرد آلود است
[ترجمه گوگل]Zoysia Willd نوعی چمن چند ساله گرم فصل خانواده Poaceae است این کم، خزنده و سوار شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Any of several creeping grasses of the genus Zoysia, native to southeast Asia and New Zealand and widely cultivated for lawns.
[ترجمه ترگمان]هر کدام از این گیاهان خزنده، بومی جنوب شرقی آسیا و نیوزیلند هستند و به طور گسترده برای چمن ها پرورش داده می شوند
[ترجمه گوگل]هر یک از چند گیاه خزنده جنس Zoysia، بومی جنوب شرقی آسیا و نیوزیلند و به طور گسترده ای برای چمنزارا کشت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Leaves of zoysia japonica have no obvious difference in their anatomical structure but significant variation in sizes of anatomical traits.
[ترجمه ترگمان]برگ های zoysia japonica هیچ تفاوت آشکاری در ساختار تشریحی آن ها ندارند، اما تنوع قابل توجهی در اندازه ویژگی های آناتومی وجود دارد
[ترجمه گوگل]برگ های زویزیا ژاپنی هیچ تفاوت آشکاری در ساختار آناتومیک آنها وجود ندارد، اما تغییرات قابل توجهی در اندازه های آناتومیکی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Some species in the genus Zoysia possess agronomically useful traits such as drought tolerance, salt tolerance and wear tolerance.
[ترجمه ترگمان]برخی از گونه ها در جنس Zoysia دارای ویژگی های مفید agronomically مثل تحمل خشکسالی، تحمل نمک و تحمل فرسایش هستند
[ترجمه گوگل]برخی از گونه های جنس Zoysia دارای صفات مفید زراعی مانند تحمل به خشکی، تحمل به شور و تحمل پوشیدن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A method of quantifying irrigation for manilagrass ( Zoysia metrilla ) turf is introduced.
[ترجمه ترگمان]روشی برای کمی کردن آبیاری بر روی چمن manilagrass (Zoysia metrilla)ارائه شده است
[ترجمه گوگل]یک روش برای اندازه گیری آبیاری برای چمن مانیلوراس (Zoysia metrilla) معرفی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In addition to these herbs, Zoysia and Vetiveria zizaniodes have soil purification properties as they can absorb the metals in the soil and get rid of suspended matter as well.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این گیاهان، Zoysia و Vetiveria zizaniodes خواص تصفیه خاک دارند چون آن ها می توانند فلزات را در خاک جذب کرده و از ماده معلق رها شوند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این گیاهان، Zoysia و Vetiveria zizaniodes دارای ویژگی های خالص سازی خاک هستند، زیرا می توانند فلزات را در خاک جذب کنند و ماده معلق را نیز از بین ببرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Four species, including kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall rescue and zoysia grass were selected in the experiment.
[ترجمه ترگمان]چهار گونه از جمله kentucky bluegrass، ryegrass چندساله، grass بلند و zoysia در این آزمایش انتخاب شدند
[ترجمه گوگل]در این آزمایش، چهار گونه از جمله بنگراس کنتاکی، راین گیاه چند ساله، نجات بلند و چمن زویاسی انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. An experimental study was carried out to analyze the impacts of soil nitrogen heterogeneity on the growth of a clonal plant, Zoysia japonica.
[ترجمه ترگمان]یک مطالعه تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات ناهمگونی نیتروژن خاک بر روی رشد گیاه باروری، Zoysia japonica انجام شد
[ترجمه گوگل]یک مطالعه تجربی برای تحلیل اثرات ناهمگونی نیتروژن خاک بر رشد یک گیاه کلونالی Zoysia japonica انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Using different types of covering materials to control weeds of Zoysia lawn before seedling after sowing were carried out.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از انواع مختلف مواد پوشش دهنده برای کنترل علف های هرز چمن Zoysia قبل از کاشت بذر
[ترجمه گوگل]با استفاده از انواع مختلف مواد پوشش برای کنترل علف های هرز Zoysia چمن قبل از نهال پس از کاشت انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. In this paper, the effect of grazing on biomass and seed production of nature Zoysia japonica pasture and that of feeding on live stock were analyzed.
[ترجمه ترگمان]در این مقاله اثر چریدن بر روی زیست توده و تولید دانه در چراگاه Zoysia و تغذیه از موجودی زنده مورد تحلیل قرار گرفت
[ترجمه گوگل]در این مقاله، تأثیر چرایی بر تولید زیست توده و تولید بذر زیتون زویزیا جاپونیکا و تغذیه آن بر حیوانات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Under different traffic stress, growth and phenotypic of Shanghai JD - 1 Zoysia decreased differently.
[ترجمه ترگمان]تحت فشارهای مختلف ترافیک، رشد و phenotypic of JD - ۱ Zoysia به طور متفاوت کاهش یافت
[ترجمه گوگل]تحت تنش ترافیکی مختلف، رشد و فنوتیپ شانگهای JD - 1 Zoysia کاهش یافته است متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The effects of plant growth retardants on the growth and cold resistance of Zoysia tenuifol-la in winter were studied.
[ترجمه ترگمان]اثرات of رشد گیاه بر رشد و مقاومت سرد of tenuifol - لا در زمستان مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]بررسی تأثیر بازدارنده های رشد گیاه در رشد و مقاومت سرما Zoysia tenuifol-la در زمستان مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( گیاه شناسی ) زویژا ( علف چمنی دارای ریشه ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: any of various creeping grasses, native to Asia and Australia, that ar ...جمله های نمونه1. The clonal plasticity of Zoysia japonica was studied through the treatments of different soil mo ...
معنی zoysia، مفهوم zoysia، تعریف zoysia، معرفی zoysia، zoysia چیست، zoysia یعنی چی، zoysia یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف z، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف z
کلمه بعدی: zpc
اشتباه تایپی: ظخغسهش
آوا: /زیسیا/
عکس zoysia : در گوگل
معنی zoysia

معنی یا پیشنهاد شما