zottman

پیشنهاد کاربران

یک حرکت با دمبل در بدنسازی برای تقویت عضلات ناحیه ی پیشین بازو از جمله دوسربازویی و عضلات بلند زند اعلایی
که دمبل ها را در بالاترین قسمت حرکت با چرخش کف دستها رو به زمین پایین می آوریم.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما