zooming


کامپیوتر : بزرگ و کوچک کردن تصویر

تخصصی

[سینما] به وضوح آوردن تصویر و استفاده از عدسی برشی - حرکت زوم - زوم کردن

پیشنهاد کاربران

معناى دویدن هم دارد
مثلا
Zooming through the school
دویدن در مدرسه
( Move quickly )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما