zodiac

/ˈzoʊdɪæk//ˈzəʊdɪæk/

معنی: زودیاک، منطقهالبروج، دایرهالبروج
معانی دیگر: -1 منطقه البروج، نیسنگ پرهون (دارای دوازده برج یا آبام است:، میش، حمل -2 گاو، ثور -3 دو پیکر، جوزا -4 خرچنگ، سرطان -5 شیر، اسد -6 خوشک، سنبله -7 ترازوک، میزان -8 کژدم، عقرب -9 نیماسپ، قوس -10 نازیکان، جدی -11 دول، دلو -12 ماهی، حوت)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: zodiacal (adj.)
(1) تعریف: an imaginary belt in the heavens that includes the apparent paths of the sun, moon, and most planets and is divided into twelve equal signs or parts, each named for a constellation that appears within the belt as seen from the earth.

- The zodiac is of prime interest to the astrologer.
[ترجمه ترگمان] زودیاک یک علاقه اولیه به منجم است
[ترجمه گوگل] زودیاک از اولویت اخلاقی برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Aquarius, Capricorn, and Libra are three of the signs of the zodiac.
[ترجمه ترگمان] متولدین برج دلو، دی دی، و میزان مهر، سه تن از نشانه های زودیاک هستند
[ترجمه گوگل] Aquarius، Capricorn و Libra سه نشانه زودیاک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a usu. circular diagram representing this belt and containing the symbols associated with each sign.

جمله های نمونه

1. What sign of the Zodiac were you born under?
[ترجمه ترگمان]چه اثری از the به دنیا آمد؟
[ترجمه گوگل]چه نشانه ای از زودیاک بود که زیر آن متولد شدید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He showed me the zodiac panelling, and Lucia's secret hiding-place.
[ترجمه ترگمان]او به من یک قایق موتوری را نشان داد و مخفیگاه اسرار آمیز لوسیا را به من نشان داد
[ترجمه گوگل]او پانل های زودیاک را به من نشان داد و مخفیانه مخفی از لوسیا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The zodiac sign would give him a long life and happiness.
[ترجمه ترگمان]علامت زودیاک یک زندگی و شادی طولانی به او خواهد داد
[ترجمه گوگل]علامت زودیاک او را به یک زندگی طولانی و شادی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My father, who was superintendent of the Zodiac to the end, stayed on, and moldered away with the towns.
[ترجمه ترگمان]پدرم که ناظر برج فلکی برج فلکی بود، همچنان در کنار شهرها توقف کرد
[ترجمه گوگل]پدرم که سرانجام از زودیاک به پایان رسید، باقی ماند و با شهرها ملاقات کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Zodiac was within fifty yards of annihilation.
[ترجمه ترگمان]The در پنجاه یاردی نابودی قرار داشت
[ترجمه گوگل]زودیاک در عرض پنجاه سال نابودی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Virgo is the sixth sign of the zodiac.
[ترجمه ترگمان]برج سنبله، ششمین نشانه از صور فلکی است
[ترجمه گوگل]ویرجین ششمین نشانه زودیاک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He usually spends about 14 years in each zodiac sign.
[ترجمه ترگمان]او معمولا ۱۴ سال در هر علامت زودیاک سپری می کند
[ترجمه گوگل]او معمولا در هر علامت زودیاک حدود 14 سال صرف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Aquarius is the 11th star of the sun zodiac signs. The symbol of Aquarius is water bearer.
[ترجمه ترگمان]بهمن یازدهمین ستاره است که در برج فلکی برج فلکی قرار دارد نماد دلو، حامل آب است
[ترجمه گوگل]Aquarius 11 ستاره از نشانه های زودیاک خورشید است نماد آبریز آبرسانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Taurus Zodiac Sign Silver Wire Ring ANY Size Free S & H !
[ترجمه ترگمان]برج فلکی برج ثور هر گونه اندازه آزاد S & H را امضا می کند!
[ترجمه گوگل]حلقه تسمه نقره ای حلقه نقره ای هر اندازه رایگان S H!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Yes, Ophiuchus is a constellation of the Zodiac, and every year the sun passes in front of Ophiuchus from about November 30 until December 1
[ترجمه ترگمان]بله، مارگیر یک صورت فلکی زودیاک است و هر سال خورشید جلوی of قرار می گیرد از ۳۰ نوامبر تا ۱ دسامبر
[ترجمه گوگل]بله، Ophiuchus یک صورت فلکی زودیاک است و هر ساله خورشید از حدود 30 نوامبر تا 1 دسامبر در مقابل Ophiuchus عبور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The signs of the zodiac are the constellations of stars within this band.
[ترجمه ترگمان]نشانه های زودیاک، فلکی ستارگان درون این گروه هستند
[ترجمه گوگل]نشانه های زودیاک ستاره های ستاره ای در این گروه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The lunar calendar designates one of 12 zodiac signs to each year.
[ترجمه ترگمان]تقویم قمری، یکی از ۱۲ علامت زودیاک را برای هر سال تعیین می کند
[ترجمه گوگل]تقویم قمری یکی از 12 نشانه زودیاک را برای هر سال تعیین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Note: The Zodiac is known to intentionally misspell words and uses bad grammar in order to avoid identification and to presumably throw off professional code breakers.
[ترجمه ترگمان]توجه: زودیاک مشهور به کلمات misspell است و از دستور زبان بد به منظور اجتناب از شناسایی و احتمالا پرتاب breakers حرفه ای استفاده می کند
[ترجمه گوگل]توجه داشته باشید که Zodiac به طور عمدی کلمه ای اشتباه گرفته شده است و از گرامر بد استفاده می کند تا از شناسایی جلوگیری کند و احتمالا کد کننده های حرفه ای را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The Chinese zodiac refers to a pure calendrical cycle; there are no equivalent constellations like those of the occidental zodiac.
[ترجمه ترگمان]زودیاک چینی به یک چرخه calendrical خالص اشاره دارد؛ صور فلکی معادل مانند صور فلکی occidental وجود ندارد
[ترجمه گوگل]زودیاک چینی به چرخه کالیبراسیون خالص اشاره دارد هیچ ستاره ای معادل مانند zodiac occidental وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

زودیاک (اسم)
zodiac

منطقهالبروج (اسم)
zodiac

دایرهالبروج (اسم)
zodiac

به انگلیسی

• diagram representing the twelve zodiac signs
the zodiac is a diagram used by astrologers to represent the positions of the planets and stars. it is divided into 12 sections, each with a special name and symbol. the zodiac is used by astrologers to help calculate the influence of the planets on people's lives.

پیشنهاد کاربران

برجگان
Aseman ( dar kol ) a
دوازده گانه، به صورت خودمانی ترجمه میشود
۱ - صور فلکی
۲ - نام فیلمی ترسناک از دیوید فینچر
۳ - نام مستعار قاتل زنجیره ای در آمریکا در دهه هفتاد قرن بیستم که تا کنون شناسایی نشده است
نقشه منظومه شمسی ( برای طالع بینی با استفاده از موقعیت سیارات و ستارگان استفاده میشه )
Zodiac : دایره البروج - زودیاک به ۱۲ قسمت ( ۱۲ نماد ماه یا نماد ستاره ) تقسیم بندی میشود. هر کدام سمبل و اسم خودشونو دارن و این که شما در کدام یک از اینا بدنیا اومده باشید روی شخصیت و رفتاراتون تاثیر میذاره.
Zodiac Signs : نماد های ماه ( برج ها ) که بهش star signs هم میگن

Zodiac Signs :
♈Aries : حمل ( بره )
♉Taurus : گاو
♊Gemini : جوزا ( دو قلوها )
♋Cancer : سرطان ( خرچنگ )
♌Leo : اسد ( شیر )
♍Virgo : سمبله ( باکره )
♎Libra : میزان ( ترازو )
♏Scorpio : عقرب
♐Sagittarius : قوس ( کمان )
♑Capricorn : جدی ( بزغاله )
♒Aquarius : دلو ( آب ریز )
♓Pisces : حوت ( ماهی )

*تمام این برج ها با تقویم ایرانی و شمسی دقیقا مطابقت داره ولی با تقویم میلادی اینطور نیست
یعنی اینکه aries دقیقا با فروردین مطابقت داره. همینطور ۱۱ تای دیگه. مثلا scorpio دقیقا با آبان مطابقت داره. یکم آبان میشه روز اولِ scorpio. پانزدهم آذر میشه پانزدهمین روز از برج sagittarius. ولی ماه های میلادی با zodiac ها مطابقت نداره.
اولین ماه میلادی ژانویه هست ولی توی زودیاک برج ۱۱ همه. تازه روزاشم مطابق نداره.
شما اگه ۱ مارس بدنیا اومده باشی اسفندماهی هستی و برجت pisces ولی اگه ۲۵ مارس بدنیا اومده باشی برجت میشه aries و یعنی فروردین ماهی هستی
اگه میخواین تاریخ میلادی دقیق روز تولدتون رو در بیارید کلی برنامه هست. کلی سایت هست. کافیه بزنید "تبدیل تاریخ"
یه سایت خوبم که میتونید توش تبدیل تاریخ رو انجام بدید www. behesab. ir هست
تلفظ :
✔ زُ دی یَک
❌ زُ دیاک
صور فلکی دوازده گانه

# the signs of the zodiac
# Leo is the fifth sign of the zodiac
# The zodiac is of prime interest to the astrologer
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما