zero beat

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] ضربان صفر شرایطی که در آن، مدار در بسامد دقیق سیگنال ورودی نوسان می کند به طوری که هیچ تن ضربانی ایجاد یا شنیده نمی شود.

معنی یا پیشنهاد شما