zero adjuster

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] تنظیم کننده صفر قطعه ای که موقعیت عقربه ابزار یا سنجیده را برای قرائت صفر به هنگام صفر بودن مقدار کمیت الکتریکی تنظیم می کند. - تنظیم کننده صفر

معنی یا پیشنهاد شما