zener breakdown

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] شکست زنر شکست غیر مخر در نیمرسانا . شکست زنر هنگامی اتفاق می افتد که میدان الکتریکی دو سر ناحیه سد پتانسیل به اندازه کافی زیاد شود تا شکلی از گسیل میدانی را به وجود آورد که ناگهان تعداد حاملها رادر این ناحیه افزایش می دهد .

معنی یا پیشنهاد شما