برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1406 100 1

zodiac

/ˈzoʊdɪæk/ /ˈzəʊdɪæk/

معنی: زودیاک، منطقهالبروج، دایرهالبروج
معانی دیگر: -1 منطقه البروج، نیسنگ پرهون (دارای دوازده برج یا آبام است:، میش، حمل -2 گاو، ثور -3 دو پیکر، جوزا -4 خرچنگ، سرطان -5 شیر، اسد -6 خوشک، سنبله -7 ترازوک، میزان -8 کژدم، عقرب -9 نیماسپ، قوس -10 نازیکان، جدی -11 دول، دلو -12 ماهی، حوت)

بررسی کلمه zodiac

اسم ( noun )
مشتقات: zodiacal (adj.)
(1) تعریف: an imaginary belt in the heavens that includes the apparent paths of the sun, moon, and most planets and is divided into twelve equal signs or parts, each named for a constellation that appears within the belt as seen from the earth.

- The zodiac is of prime interest to the astrologer.
[ترجمه ترگمان] زودیاک یک علاقه اولیه به منجم است
[ترجمه گوگل] زودیاک از اولویت اخلاقی برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Aquarius, Capricorn, and Libra are three of the signs of the zodiac.
[ترجمه ترگمان] متولدین برج دلو، دی دی، و میزان مهر، سه تن از نشانه‌های زودیاک هستند
[ترجمه گوگل] Aquarius، Capricorn و Libra سه نشانه زودیاک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a usu. circular diagram representing this belt and containing the symbols associated with each sign.

واژه zodiac در جمله های نمونه

1. What sign of the Zodiac were you born under?
[ترجمه ترگمان]چه اثری از the به دنیا آمد؟
[ترجمه گوگل]چه نشانه ای از زودیاک بود که زیر آن متولد شدید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He showed me the zodiac panelling, and Lucia's secret hiding-place.
[ترجمه ترگمان]او به من یک قایق موتوری را نشان داد و مخفیگاه اسرار آمیز لوسیا را به من نشان داد
[ترجمه گوگل]او پانل های زودیاک را به من نشان داد و مخفیانه مخفی از لوسیا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The zodiac sign would give him a long life and happiness.
[ترجمه ترگمان]علامت زودیاک یک زندگی و شادی طولانی به او خواهد داد
[ترجمه گوگل]علامت زودیاک او را به یک زندگی طولانی و شادی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My father, who was superintendent of the Zodiac to the end, stayed on, and moldered away with the towns.
[ترجمه ترگمان]پدرم که ناظر برج فلکی برج فلکی بود، همچنان در کنار شهرها توقف کرد
[ترجمه گوگل]پدرم که سرانجام از زودیاک به پایان رسید، باقی ماند و با شهرها ملاق ...

مترادف zodiac

زودیاک (اسم)
zodiac
منطقهالبروج (اسم)
zodiac
دایرهالبروج (اسم)
zodiac

معنی عبارات مرتبط با zodiac به فارسی

هر یک از دوازده برج منطقه البروج، نشان زودیاک

معنی کلمه zodiac به انگلیسی

zodiac
• diagram representing the twelve zodiac signs
• the zodiac is a diagram used by astrologers to represent the positions of the planets and stars. it is divided into 12 sections, each with a special name and symbol. the zodiac is used by astrologers to help calculate the influence of the planets on people's lives.
sign of the zodiac
• astrological sign
signs of the zodiac
• zodiac sign on a wheel of fortune
the zodiac
• imaginary strip which encircles the sky and is divided into 12 areas; 12 astrological birth signs

zodiac را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
برجگان
A
Aseman (dar kol )a
سعید
دوازده گانه،به صورت خودمانی ترجمه میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی zodiac
کلمه : zodiac
املای فارسی : زدیک
اشتباه تایپی : ظخیهشز
عکس zodiac : در گوگل

آیا معنی zodiac مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )