your is not as good as his


مال شماانقدرخوب نیست که مال او

معنی یا پیشنهاد شما