you left me no choice

پیشنهاد کاربران

یعنی : هیچ راهی برام باقی نگذاشتی

مثال :
I’m afraid I can’t live with you. You’ve left me no choice.
من متاسفانه نمی توانم با تو زندگی کنم. هیچ راهی برام باقی نگذاشتی.

چاره ای برام نذاشتی.
هیچ راهی باقی نگذاشتن ، چاره ای به جا نگذاشتن ، راه چاره ای برای کسی نگذاشتن

برای مثال :
You left me no choice at all
برام هیچ راه چاره ای نزاشتی !@لَنگویچ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما