you gotta be hungry

پیشنهاد کاربران

عبارت مشابه این جمله در فرهنگ زبان فارسی،
《 تشنه یِ چیزی بودن》 است.
که کنایه از
• اشتیاق داشتن،
• تشنه بودن و
• ارزومند بودنه.

( Gotta= have got to
= مجبور بودن، باید )

علت غالب اینکه چرا اونا از گرسنه بودن استفاده کردن و ما از تشنه بودن؛ با لحاظ مطالعات بنده، به احتمال قوی به این برمیگرده که با وجود حاصلخیزی زمین ها در کشور ما از همان ابتدا مشکل کم آبی وجود داشته و حتی داریوش در یکی از کتیبه هاش از مشکل کم آبی نام برده.

درحالی که در اروپا، به رغم رطوبت و کثرت باران، زمین های اندک و عموما کم بازده وجود داشته و گرسنگی و قحطی به خصوص در قرون وسطی و بعد از حمله بربرها به اروپا، یکی از مشکلات و معضلات رایج بوده که حتی نقل کرده اند که والدین بچه های خود ر در جنگل رها کرده و زنان عموما سالمند به خاطر گرسنگی بچه ها ر فریب داده و میخوردند!!!
حتی اومده که تلاش های بیهوده ای برای خشک کردن مرداب ها جهت استفاده از آنها به عنوان زمین کشاورزی صورت گرفته و حتی یکی از علتهای اصلی مهاجرت اروپاییان به قاره آمریکا همین امره.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما