you've

/juːv//juːv/

مخفف: you have

جمله های نمونه

1. you've been done
کلاه سرت گذاشته اند.

2. you've been putting on flesh
خیلی گوشتالو شده ای ! (گوشت بالا آورده ای !).

3. you've gotten low marks (in the exam)
(در امتحان) نمرات بدی گرفته ای.

4. i know you've been fired from your office but don't take it out on the children!
می دانم که از اداره اخراجت کرده اند ولی تلافی اش را سربچه ها در نیاور!

5. this time you've really landed us in a big mess!
این دفعه دیگه حسابی مارو تو مخمصه انداخته ای !

6. a pretty mess you've made of it!
خوب کارها را خراب کرده ای !

7. thanks for all your help, you've been too kind to me
از کمک های شما سپاسگزارم شما خیلی به من مهربانی کرده اید.

8. it is easy to operate this machine, once you've got the knack of it
وقتی که لم این ماشین را به دست بیاوری،کار کردن با آن برایت آسان خواهد شد.

به انگلیسی

• you possess; verb used together with another verb to indicate past tense

معنی یا پیشنهاد شما