yea

/ˈjeɪ//jeɪ/

معنی: موافقت کردن، در حقیقت، بله، اری، رای مثبت، بلی
معانی دیگر: (قدیمی) بلکه، نه حتی، حتی، (به ویژه هنگام رای دادن شفاهی) آری، موافق، آره، رای موافق (در برابر: رای مخالف nay)، به درستی (که)، واقعا، رای موافق دهنده، آری گوی، بلکه

بررسی کلمه

قید ( adverb )
(1) تعریف: yes (used to indicate affirmation or agreement).

(2) تعریف: in literature, ceremony, or the like, indeed; truly.

- Yea, we have come to the decisive moment.
[ترجمه ترگمان] آری، ما به لحظه قاطع آمده ایم
[ترجمه گوگل] بله، ما به لحظهی مهمی رسیدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in literature, ceremony, or the like, not only this, but even more.

- It was a fine, yea, a noble, deed.
[ترجمه ترگمان] خیلی خوب بود، آره، یه کار شرافتمندانه بود
[ترجمه گوگل] این خوب بود، یک عمل نجیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: an affirmative vote or answer.

(2) تعریف: one who casts an affirmative vote.

جمله های نمونه

1. Let your yea be yea and your nay be nay.
[ترجمه ترگمان]اجازه بدهید، بله، نه، نه، نه
[ترجمه گوگل]بگذار بماند، و شما نباشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The House of Commons can merely say yea or nay to the executive judgment.
[ترجمه ترگمان]مجلس عوام فقط می توانند مستقیما یا حتی به قوه مجریه بگویند
[ترجمه گوگل]مجلس عوام می تواند صرفا قضاوت اجرایی را بگوید یا نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I hated my looks and that affected every yea of my fife, including our relationship.
[ترجمه ترگمان]من از نگاه من متنفر بودم و این که همه yea از جمله رابطه ما را تحت تاثیر قرار داد
[ترجمه گوگل]من از ظاهر خود متنفر بودم و هر ساله از زندگی من، از جمله رابطه ما، تحت تاثیر قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. "Yea, woman, thou sayest truly!" cried old Roger Chillingworth, letting the lurid fire of his heart blaze out before her eyes.
[ترجمه ترگمان]بله، زن، راست می گویی! راجر Chillingworth در حالی که آتش آتشین قلبش را در برابر چشمانش روشن می کرد فریاد زد:
[ترجمه گوگل]'بله، زن، شما واقعا می گویید' راجر چیلینگورت قدیمی گریه می کند، اجازه می دهد آتش سوزی قلب او را پیش از چشم او بچرخد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He is a good, yea, a noble man.
[ترجمه ترگمان]مرد شریفی است
[ترجمه گوگل]او خوب است، یک مرد نجیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. KJV Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things.
[ترجمه ترگمان]بله، اسب من خوشحال خواهد شد، وقتی که لبان تو چیزهای درست می گویند
[ترجمه گوگل]KJV بله، قوزکهای من باید شاد باشند، وقتی که لبهای شما درست حرف بزنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. " Yea, his honourable worship is within.
[ترجمه ترگمان]بله، عبادت his در داخل است \"
[ترجمه گوگل]بله، عبادت شریف او درون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Yea, the guilty oftentimes the victim of the injured.
[ترجمه ترگمان]بله، مجرم اغلب مجروح مجروح شده بود
[ترجمه گوگل]بله، اغلب مجرمان قربانی زخمی شدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. If it rains let it rain, yea the wetter the better.
[ترجمه ترگمان]اگر باران ببارد، باران بهتر است
[ترجمه گوگل]اگر باران باران می آید، مرطوب تر می شود، بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Yea, the hind also calved in the field, and forsook it, because there was no grass.
[ترجمه ترگمان]بله، پشت سر هم گوساله زاییده بود و دست از آن بیرون کشید، چون علفی در کار نبود
[ترجمه گوگل]بله، قیمت در مزرعه نیز گردهم شد و آن را ترک کرد، زیرا هیچ علفی وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Yea. We have two tours each week, leaving Monday and Thursday mornings.
[ترجمه ترگمان]بله ما هر هفته دوتا تور داریم، و دوشنبه و پنجشنبه را به جا می گذاریم
[ترجمه گوگل]بله ما دو هفته در هفته دوشنبه و پنج شنبه ملاقات می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Yea, I beseech thee also, true yokefellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers, whose names are in the book of life.
[ترجمه ترگمان]آری، استدعا دارم که به این زنان کمک کنید، زیرا آن ها با من در انجیل، با کلمنس، و بقیه همکارانم، که نامشان در کتاب زندگی است، کار می کنند
[ترجمه گوگل]بله، من نیز از شما می خواهم که یک عالم واقعی باشد، به این زنان کمک کنید؛ زیرا آنها در انجیل با من کار کردند، همراه با کلمنت و سایر همکارانم که اسمشان در کتاب زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. We provide qualified serving to ChangAn for years and gain the yea of ChangAn.
[ترجمه ترگمان]ما واجد شرایط خدمت به ChangAn برای سال ها و به دست آوردن yea هستیم
[ترجمه گوگل]ما سالها به ChangAn خدمت می کنیم و چای چانگ آن را به دست می آوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
[ترجمه ترگمان]و عیسی گفت: آری، آری، هرگز آن را نخوانده بودید، از دهان کودکان و sucklings ستایش کرده اید؟
[ترجمه گوگل]عیسی به آنها گفت: ایا؛ آیا شما هرگز خواندن، از دهان متأهلان و شیرخوارانی که شما را ستایش کرده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

موافقت کردن (فعل)
accede, acquiesce, consent, assent, agree, comply, approbate, accept, accord, go along, yea, conform, approve, come along, concur, homologate

در حقیقت (قید)
actually, yea

بله (لفظ)
yea, ay, aye, yes

اری (لفظ)
yea, ay, aye, yes

رای مثبت (لفظ)
yea, ay, aye

بلی (لفظ)
yea, ay, aye, yes

به انگلیسی

• expression of yes; vote in favor; affirmative answer; one who votes in favor; one who says yes
yes; really; that and more
yes; really; that and more
yea is used to indicate that you are accepting, confirming, or agreeing with something; an old-fashioned word.
the expression yea or nay is used instead of `yes' and `no' when talking about someone's possible answers to an offer or suggestion; an old-fashioned word.
yea is a biblical form for `yes', used especially to emphasize or to introduce a statement; an old-fashioned word.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما