yazoo

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] معوق - الف) رود یازو. - ب) اتصال معوق.

معنی یا پیشنهاد شما