yarborough


(بازی بریج) دستی که دارای خال های زیر خال نه باشد
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما