yar


رجوع شود به: yare
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما