برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
you - are - missing - out - on - lot
شبکه مترجمین ایران

you are missing out on a lot

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda Aria
جات خیلی خالیه
(slang / informal)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی you are missing out on a lot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )