برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

you're

/jər/ /jə/

معنی: شما هستید
معانی دیگر: مخفف: you are

واژه you're در جمله های نمونه

1. you're a lucky dog!
بچه خوش شانسی هستی‌!

2. you're always cadging cigarettes from me! why don't you buy your own?
همیشه از من سیگار می‌گیری‌! چرا خودت نمی‌خری‌؟

3. you're always late!
تو همیشه دیر می‌کنی‌!

4. you're in a deuced fix now!
حالا در بد مخمصه‌ای گرفتار شده‌ای‌!

5. you're laughing now, but when you see your zero (poor) grade (in the exam) you'll laugh on the other side of your face!
حالا می‌خندی ولی وقتی نمره‌ی صفر خودت را دیدی گریه خواهی کرد!

6. you're out your reckoning
محاسبه تو اشتباه است.

7. you're still a kid!
تو هنوز هم بچه‌ای‌!

8. you're talking nonsense
داری چرند می‌گویی.

9. you're tired, eh?
خسته‌ای،نه‌؟

10. you're under arrest!
بازداشت هستی‌!

11. you're telling me!
(عامیانه) کاملا موافقم‌!،نیازی به گفتن ندارد!،خودم بهتر می‌دانم‌!

12. if you're patient, i'll turn sour grapes into "halva"
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.

...

مترادف you're

شما هستید (اختصار)
you're

معنی عبارات مرتبط با you're به فارسی

بخودت، خودتی، هر چه میگویی بخودت
(عامیانه) کاملا موافقم !، نیازی به گفتن ندارد!، خودم بهتر می دانم !

معنی کلمه you're به انگلیسی

you're
• you exist, you live, you occupy a certain position, you exist in a certain state
you're a dead man
• you will not leave here alive
you're barking up the wrong tree
• find another tree to climb on; go find someone else to harass; you're way off the mark, you're wrong
you're going to pay for this
• i'm going to get back at you, you won't come out clean-handed from this, i'll teach you a lesson you'll never forget
you're telling me?
• i know such without you informing me, you aren't telling me anything new
you're the boss
• you are the one who decides, all of the responsibility is yours
you're welcome
• don't mention it

you're را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی youre

کلمه : you're
املای فارسی : یو`ر
اشتباه تایپی : غخع'قث
عکس you're : در گوگل

آیا معنی you're مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )