xerult

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زرولت - در رده بندی خاک اداره کشاورزی آمریکا، یک زیر رده از رده خاک آلتی سل که شاخص تشکیل در شرایط خشک و مرطوب تا گرم می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما