xeromorphic soil

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] خاک گزرومورفیک - خاکهایی که تحت تاثیر اقلیم های خشک در اثر تبخیرفزاینده آب موجوددر خاک تشکیل شده است

معنی یا پیشنهاد شما