xeric


دارای یا وابسته به هوای خشک و صحرایی، صحرایی، بری، خشک
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Xeric plants have great vitality, has a unique beauty, they are Chen Shan Botanical Garden a beautiful landscape.
[ترجمه ترگمان]گیاهان Xeric دارای نشاط فوق العاده هستند، زیبایی منحصر به فردی دارند، و باغ گیاه شناسی Chen شان یک منظره زیبا هستند
[ترجمه گوگل]گیاهان Xeric دارای وجدان بزرگی هستند، دارای زیبایی منحصر به فرد هستند، آنها باغ گیاه شناسی چن شان چشم انداز زیبا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This plant is adapted to a xeric environment.
[ترجمه ترگمان]این گیاه با محیط xeric سازگار شده است
[ترجمه گوگل]این گیاه به محیط زیست Xeric اقتباس شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Deserts provide xeric environments.
[ترجمه ترگمان]بیابان محیط های xeric را فراهم می کند
[ترجمه گوگل]بیابان ها محیط های Xeric را ارائه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I saw fear in their faces, because they didn't know what the xeric was going to be.
[ترجمه ترگمان]ترس را در چهره هایشان دیدم، چون نمی دانستند the چه خواهد بود
[ترجمه گوگل]من شاهد ترس در چهره آنها بودم، زیرا آنها نمی دانستند که چه کسی قرار است چه کسی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The results indicates that the leaf is typical bifacial and has characteristics of xeric in the morphology and the anatomy.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می دهد که برگ یک bifacial معمولی است و دارای ویژگی های of در مورفولوژی و آناتومی است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که برگ دو طرفه معمولی است و ویژگی های xeric در مورفولوژی و آناتومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] وابسته به هوای خشک و صحرایی - به زیستگاهی گویند که توسط ذخیره کم یا ناکافی رطوبت تشخیص داده می شود. همچنین، به زیستمند یا گروهی از زیستمندان گویند که در چنین زیستگاهی وجود دارند و زندگی می کنند. - مقایسه شود: میانه نم زی. Hydric. - نیز ببینید: xerarch
[خاک شناسی] زریک
[آب و خاک] رژیم رطوبتی زریک

به انگلیسی

• of a dry environment, suited for a dry environment

معنی یا پیشنهاد شما