xerarch


صحرا زی، خشک زی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] صحرازی، خشک زی - صفت: به یک توالی بوم شناسی (که یک sere یا پیانیر است) گویند که تحت شرایط آب و هوای گرم و خشک صحرایی بوجود می آید. - مقایسه شود با: نیم نم زی. hydrarch. - نیز ببینید: رشد در نواحی خشک و صحرایی.

معنی یا پیشنهاد شما