xenobiotic


(ماده ی شیمیایی که معمولا برای سازواره های زنده مضر است) بیگانه زی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] زیست بیگانه
[آب و خاک] ترکیب تجزیه ناپذیر

پیشنهاد کاربران

xenobiotic ( ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: بیگانه زیست
تعریف: هریک از ترکیباتی که به صورت طبیعی در موجود زنده وجود ندارد، ولی با سوخت وساز او برهم کنش دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما