x or window system or x or window or x or window

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سیستم شبکه – شفاف و مستقل از دستگاه ویندوز که امکان اجرای همزمان چندین کارکرد را در پنجره و یا ایجاد متن و گرافیک در نمایش تک رنگ یا رنگی دارد

معنی یا پیشنهاد شما