x or ray fluorescence or x or ray or x or ray

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فلورسانس اشعه ایکس - اساس کار xrf آزاد نمودن الکترونهای عناصر توسط اشعه x ثانویه می باشد. اشعه x اولیه که در لوله تنگستن _ مولیبدن یا کروم تولید می شود در اثر برخورد با نمونه الکترونها را آزاد می نماید و باعث بوجود آمدن فضاهای خالی در پوسته الکترونی اتم ها می گردد . فضاهای خالی معمولا" بوسیله الکترونهای با سطح انرژی بالاتر پر می شود. در اثر جابجایی الکترونها طیف اشعه x ثانویه (فلورسانس) بوجود می آید که برای سنجش عناصر مختلف بکار برده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما