x men

پیشنهاد کاربران

کلمه Men، همیشه به معنی "مردان" نیست و گاهی "افراد"، "تجمعی از اشخاص" یا "گروه" ترجمه میشه! بهترین ترجمه برای عبارت X Men، "گروه ایکس" و یا "افراد ایکس" هست. ( چون در این گروه مردان و زنان حضور دارن، نمیتونیم "مردان ایکس" ترجمه کنیم ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما