x 25

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] پروتکلی که روش استانداردی را برای مرتب سازی داده ها به صورت بسته های اطلاعاتی تعریف می کند هر بسته ی اطلاعاتی دارای اطلاعاتی است که کامپیوتر فرستنده و گیرنده را مشخص می کند. نگاه کنید به packet . این پروتکل با بی سیم بسته ای آماتور به نام AX.25 تطبیق یافته است.

معنی یا پیشنهاد شما